Πρόγραμμα: "Επανεκκίνηση της Εστίασης"

 • Δικαιούχοι: Υφιστάμενες επιχειρήσεις με ημ/νία σύστασης πριν την 31/12/2020 που δραστηριοποιούνται στην Εστίαση, με πτώση Τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019.
 • Επιχορήγηση 100% για επενδύσεις έως 7% του Τζίρου του 2019.
 • Υποβολή αιτήσεων: Έως 30/7/2021.
 • Κόστος φακέλου: 150€ + ΦΠΑ 24%

Δείτε περισσότερα...

 • Προγράμματα Επιδότησης (ΕΣΠΑ, Νέος Επενδυτικός Νόμος κλπ)

 • Στρατηγικός - Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

 • Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

 • Τηλ/Fax: 231 220 8820
 • Κιν: 6945 2222 63

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Η αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας για τον τομέα γεωργίας και των αγροτικών περιοχών / περιοχών της υπαίθρου, έχει αποτυπωθεί στο Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) και ειδικότερα στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Το Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) καθορίζει τις προτεραιότητες της Ελλάδας για την περίοδο 2007-2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), στο οποίο ορίζεται ότι η εθνική στρατηγική αγροτικής ανάπτυξης θα εφαρμοστεί μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο για την Αγροτική Ανάπτυξη (ΕΓΤΑΑ) διαθέτει κονδύλια ύψους €5,298 δις για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 μέσω των οποίων αποσκοπούνται:

  • Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα (γεωργία - κτηνοτροφία - δασοκομία - αλιεία).
  • Η προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο διαχείριση των πόρων.
  • Η διαφοροποίηση της οικονομίας των αγροτικών περιοχών και των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία.

  Τα αποτελέσματα που αναμένεται να επιφέρει το ΠρόγραμμαΑγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 στη διάρκεια της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 είναι :

   • Επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση 30.000 γεωργών και δασοκόμων που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς μια δραστηριότητα κατάρτισης στον τομέα της γεωργίας ή / και της δασοκομίας. Εγκατάσταση 12.000 νέων γεωργών.
   • Πρόωρη συνταξιοδότηση 6.000 γεωργών. Ενίσχυση 25.000 γεωργών και 5.000 δασοκόμων για τη συμμετοχή τους στη χρήση υπηρεσιών Παροχής Γεωργικών Συμβουλών στη γεωργική εκμετάλλευση και παροχή δασοκομικών συμβουλών.
   • Επενδυτική στήριξη 8.000 γεωργικών εκμεταλλεύσεων για τον εκσυγχρονισμό τους (σχέδια βελτίωσης).
   • Επενδυτική στήριξη 17.000 γεωργικών εκμεταλλεύσεων για τον εκσυγχρονισμό τους με τη χρήση ΤΠΕ. Επενδυτική στήριξη 400 δασοκομικών εκμεταλλεύσεων για τον εκσυγχρονισμό τους.
   • Επενδυτική στήριξη 900 επιχειρήσεων στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων.
   • Επενδυτική στήριξη 250 επιχειρήσεων στη μεταποίηση δασοκομικών προϊόντων. 953 έργα για τη βελτίωση και ανάπτυξη της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη και προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας.
   • Ενίσχυση 10.000 δικαιούχων για εκπλήρωση των προτύπων με βάση την κοινοτική νομοθεσία.
   • Ενίσχυση 6.500 γεωργικών εκμεταλλεύσεων για τη συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων.
   • Ενίσχυση 1.500 δράσεων ενημέρωσης - προώθησης των προϊόντων στο πλαίσιο συστημάτων για την ποιότητα των τροφίμων.
   • Στήριξη σε 70.000 γεωργικές εκμεταλλεύσεις με ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά μειονεκτήματα.
   • Στήριξη σε 38.000 γεωργικές εκμεταλλεύσεις με ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών με μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών.
   • Στήριξη σε 4.000 γεωργικές εκμεταλλεύσεις γεωργών που ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε περιοχές Natura 2000.
   • Στήριξη σε 330 δασοκομικές εκμεταλλεύσεις που ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές Natura 2000. Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις σε 60.000 γεωργικές εκμεταλλεύσεις και εκμεταλλεύσεις άλλων διαχειριστών γαιών.
   • Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις σε 4.000 γεωργικές εκμεταλλεύσεις και εκμεταλλεύσεις άλλων διαχειριστών γαιών.
   • Ενισχύσεις σε 18.500 δικαιούχους για πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών.
   • Ενισχύσεις σε 4.500 δικαιούχους για πρώτη δάσωση μη γεωργικών γαιών.
   • Ενίσχυση 452 δράσεων αποκατάστασης του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγής δράσεων πρόληψης.
   • Ενίσχυση 570 δικαιούχων για διαφοροποίηση των αγροτικών δραστηριοτήτων προς μη γεωργικές δραστηριότητες.
   • Στήριξη δημιουργίας και ανάπτυξης 750 πολύ μικρών επιχειρήσεων.
   • Στήριξη 1.100 νέων τουριστικών δραστηριοτήτων.
   • Ενίσχυση 430 δράσεων βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό.
   • Ενίσχυση 165 δράσεων που αφορούν ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών.
   • Στήριξη 270 δράσεων για τη διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της προσέγγισης Leader που περιλαμβάνει τη λειτουργία 40 ΟΤΔ που θα χρηματοδοτήσουν 1.000 έργα.
   • Διατοπική και διεθνική συνεργασία στο πλαίσιο της προσέγγισης Leader στο πλαίσιο 30 έργων.
   • Στήριξη 130 δράσεων στο πλαίσιο της λειτουργίας των ομάδων τοπικής δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση στην περιοχή.

Προγράμματα Επιδότησης

Website Translation

Greek English French German Italian Russian

Θεσσαλονίκη: Ιασωνίδου 36 & Αγίας Σοφίας, Τ.Κ. 55634, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Πέλλα: Όρμα Πέλλας - Αριδαία, Τ.Κ. 58400, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Κύλιση στην Αρχή

Copyright © 2012-2019 www.deltaconsulting.gr. All rights reserved.