Πρόγραμμα: "Επανεκκίνηση της Εστίασης"

 • Δικαιούχοι: Υφιστάμενες επιχειρήσεις με ημ/νία σύστασης πριν την 31/12/2020 που δραστηριοποιούνται στην Εστίαση, με πτώση Τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019.
 • Επιχορήγηση 100% για επενδύσεις έως 7% του Τζίρου του 2019.
 • Υποβολή αιτήσεων: Έως 30/7/2021.
 • Κόστος φακέλου: 150€ + ΦΠΑ 24%

Δείτε περισσότερα...

 • Προγράμματα Επιδότησης (ΕΣΠΑ, Νέος Επενδυτικός Νόμος κλπ)

 • Στρατηγικός - Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

 • Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

 • Τηλ/Fax: 231 220 8820
 • Κιν: 6945 2222 63
HomeΕπιδοτούμενα ΠρογράμματαΝέος Επενδυτικός Νόμος

Νέος Επενδυτικός Νόμος

Νέος Επενδυτικός Νόμος

Νέος Επενδυτικός Νόμος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 22η Ιουνίου του 2016 (ΦΕΚ A | Τεύχος 1 | 22.06.2016). 

Στην νέα του μορφή, ο Νέος Επενδυτικός Νόμος παρέχει κίνητρα επιχορήγησηςεπιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, φορολογικής απαλλαγής, επιδότησης μισθολογικού κόστους, σταθεροποίησης συντελεστή φορολογίας εισοδήματος, ταχείας αδειοδότησης και δανείων με ποσοστά επιχορήγησης που φθάνουν έως και το 55% ανάλογα με το μέγεθος της αιτούσας επιχείρησης, το είδος και την περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης.

1. Σκοπός

O Νέος Επενδυτικός Νόμος αποσκοπεί στην επενδυτική επανεκκίνηση, ιδιαίτερα μέσω:

   • της επανεκβιομηχάνισης της χώρας σε κατευθύνσεις υποσχόμενες άμεσα και σταθερά αποτελέσματα.
   • της προώθησης της ισόρροπης ανάπτυξης μέσω της ενίσχυσης λιγότερο ευνοημένων περιοχών.
   • της υποβοήθησης, οριοθέτησης και καθοδήγησης της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας σε χωρικό και κλαδικό επίπεδο.
   • της αύξησης της απασχόλησης με τη στήριξη νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων που απασχολούν ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να αναστραφεί η τάση φυγής ιδίως των νέων επιστημόνων.
2. Κατηγορίες επενδύσεων

Στο καθεστώς ενισχύσεων του Νέου Επενδυτικού Νόμου υπάγονται επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της Οικονομίας, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων. Τα επενδυτικά σχέδια διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

   • Γενική Επιχειρηματικότητα η οποία περιλαμβάνει επενδυτικά σχέδια για το σύνολο των επιλέξιμων επιχειρήσεων, τα οποία ενισχύονται με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης,της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης (βάσει και του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων - δηλ. έως max 55% ενίσχυση ανάλογα με την περιοχή της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης) και επιχορήγησης υπό προϋποθέσεις (αφορά μόνο τα ειδικά επενδυτικά σχέδια με max ποσοστό ενίσχυσης το 38,50% ανάλογα με την περιοχή της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης). Επιπλέον, η διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων γίνεται με την μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης.
   • Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού η οποία περιλαμβάνει επενδυτικά σχέδια για το σύνολο σχεδόν των επιλέξιμων επιχειρήσεων, τα οποία ενισχύονται με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής (βάσει και του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων - δηλ. έως max 55% ενίσχυση ανάλογα με την περιοχή της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης). Επιπλέον, η διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων γίνεται με την μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης, κατά την οποία διενεργείται μόνο διοικητικός έλεγχος και σε δείγμα 20% των επενδυτικών προτάσεων επιτόπιος έλεγχος.
   • Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕη οποία περιλαμβάνει επενδυτικά σχέδια μόνο για νέες (υπό ίδρυση επιχειρήσεις και νεοσύστατες επιχειρήσεις μέχρι 7 έτη λειτουργίας) και ανεξάρτητες (καμία σύνδεση με άλλη επιχείρηση) επιχειρήσεις  τα οποία ενισχύονται με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης (βάσει και του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων - δηλ. έως max 55% ενίσχυση ανάλογα με την περιοχή της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης) και επιχορήγησης υπό προϋποθέσεις (με max ποσοστό ενίσχυσης το 38,50% ανάλογα με την περιοχή της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης και έως max 55% ενίσχυση μόνο τα ειδικά επενδυτικά σχέδια  ανάλογα με την περιοχή της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης). Επιπλέον, η διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων γίνεται με την μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης. *Σημειώνεται ότι δεν χαρακτηρίζονται ως «Νέες ΜΜΕ», επιχειρήσεις οι οποίες ελέγχονται από μετόχους επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο, εφόσον δραστηριοποιούνται στην ίδια ή σε όμορες αγορές).
   • Επενδύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ, η οποία περιλαμβάνει επενδυτικά σχέδια μόνο για ΜΜΕ που αφορούν σε ανάπτυξη τεχνολογίας, καινοτομικά προϊόντα και υπό προϋποθέσεις, τα οποία ενισχύονται με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης (βάσει και του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων - δηλ. έως max 55% ενίσχυση ανάλογα με την περιοχή της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης) και επιχορήγησης υπό προϋποθέσεις (με max ποσοστό ενίσχυσης το 38,50% ανάλογα με την περιοχή της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης και έως max 55% ενίσχυση μόνο τα ειδικά επενδυτικά σχέδια  ανάλογα με την περιοχή της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης). Επιπλέον, η διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων γίνεται με την μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης.
   • Συνέργειες & Δικτυώσειςη οποία περιλαμβάνει επενδυτικά σχέδια μόνο για Επιχειρηματικές συστάδες (cluster) στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν ερευνητικά/εκπαιδευτικά ιδρύματα (πανεπιστήμια, δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί έρευνας και ανάπτυξης, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κ.λπ.), που δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό ή διαπεριφερειακό επίπεδο και έχουν θεματική εστίαση. Στις επιχειρηματικές συστάδες πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον έξι (6) επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Αττικής ή στο Νομό Θεσσαλονίκης, ή τέσσερις (4) επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια, που πρόκειται να υλοποιηθούν στους λοιπούς νομούς της επικράτειας. Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας αυτής θα ενισχύονται με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και της επιχορήγησης (βάσει και του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων - δηλ. έως max 55% ενίσχυση ανάλογα με την περιοχή της επένδυσης).  Επιπλέον, η διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων γίνεται με την μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης. Κατά παρέκκλιση του Νόμου, μπορούν να υπαχθούν και επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων και των οποίων η κοινή δράση αφορά στους εξής Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας:

    69: Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες.
    70.2: Δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης.
    71: Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών - Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις.
    73: Διαφήμιση και έρευνα αγοράς.

   • Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί-Ταμεία Συμμετοχών, μέσω των οποίων θα παρέχονται δάνεια ή χορηγίες προς ανεξάρτητους ιδιώτες επενδυτές (π.χ. ίδια κεφάλαια ή οιονεί ίδια κεφάλαια ή επενδυτική χορηγία για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, δάνεια για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, κλπ) - Αναμένεται περαιτέρω εξειδίκευση από το Υπουργείο.
   • Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια, στα οποία δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις και επιχειρηματικές συστάδες (cluster), οι οποίες συμμετέχουν σε κλαδικά ή τοπικά παραγωγικά συστήματα ή σε επιμέρους παραγωγικές αλυσίδες αξίας. Τα ανωτέρω συστήματα ή αλυσίδες αξίας δύνανται να αναπτύσσονται σε περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο. Σε κάθε επενδυτικό σχήμα είναι υποχρεωτική η συμμετοχή οχτώ (8) τουλάχιστον εκ των ως άνω δικαιούχων. Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας αυτής θα ενισχύονται με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και της επιχορήγησης (βάσει και του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων - δηλ. έως max 55% ενίσχυση ανάλογα με την περιοχή της επένδυσης), με εξαίρεση τις Μεγάλες Επιχειρήσεις οι οποίες δεν ενισχύονται με το κίνητρο της επιχορήγησης. Επιπλέον, σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων αναμένεται περαιτέρω εξειδίκευση από το Υπουργείο.
   • Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους, οι οποίες περιλαμβάνουν επενδυτικά σχέδια τα οποία υπερβαίνουν τα €20 εκατ. και παράλληλα δημιουργούν δύο (2) θέσεις εργασίας ανά ένα (1) εκατ. € επένδυσης. Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας αυτής θα ενισχύονται με το κίνητρο της σταθεροποίησης του ισχύοντος κατά την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για χρονικό διάστημα, το οποίο ορίζεται στα δώδεκα (12) έτη από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Αν μειωθεί ο συντελεστής, εφαρμόζεται ο εκάστοτε μειωμένος συντελεστής.  Εναλλακτικά, ο φορέας της επένδυσης μπορεί να κάνει χρήση της φορολογικής απαλλαγής με ποσοστό ενίσχυσης 10% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης ανεξαρτήτως του μεγέθους της επιχείρησης και έως του ποσού των €5 εκατ. Τέλος, οι φορείς των υπαγόμενων στο παρόν καθεστώς επενδυτικών σχεδίων μπορούν να κάνουν χρήση της διαδικασίας ταχείας αδειοδότησης μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Επιπλέον, η διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων γίνεται με την μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης.
   • Ειδικά επενδυτικά σχέδια: Εφόσον μπορεί μία επιχείρηση να κατηγοριοποιηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις, μπορεί να διεκδικήσει μεγαλύτερα ποσοστά επιχορήγησης (βάσει και του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων - δηλ. έως max 55% ενίσχυση  ανάλογα με την περιοχή της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης) ή και ειδικές παροχές έναντι των υπολοίπων επιχειρήσεων. Στη κατηγορία αυτή διακρίνονται τα ακόλουθα επενδυτικά σχέδια:

          • Εξωστρεφείς: ΜΜΕ οι οποίες παρουσιάζουν συγκεκριμένο ποσοστό εξαγωγών την τελευταία τριετία.
          • Καινοτόμες: ΜΜΕ με κατ’ ελάχιστον 10% του συνόλου των λειτουργικών δαπανών να καταλαμβάνουν οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης.
          • Ανεξάρτητες ΜΜΕ, που μετά την έναρξη ισχύος του νόμου προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης είτε με απορρόφηση είτε με δημιουργία νέας εταιρείας – εκτός εξαγοράς.
          • Αύξηση απασχόλησης σε ΜΜΕ τουλάχιστον κατά 10% κατά την τελευταία τριετία.

          • Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ) του Ν.4019/2011, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν.4384/2016.
           Επενδυτικά σχέδια τα οποία υλοποιούνται σε τομείς ΤΠΕ (Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνίας) και Αγροδιατροφής.

          • Επιχειρήσεις οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου τους όπως προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.

          • Επιχειρήσεις που υλοποιούν το επενδυτικό τους σχέδιο σε ΒΕΠΕ, Ε.Π, ΕΠΕΒΟ, ΘΥ.Κ.Τ. και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης.

          • Επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικό σχέδιο σε ειδικές περιοχές όπως αυτές ορίζονται σε σχετικό παράρτημα του σχεδίου νόμου (ορεινές, μειονεκτικές, με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές, με πληθυσμιακή μείωση, νησιωτικές, παραμεθόριες).

3. Είδη ενισχύσεων

Τα είδη ενίσχυσης των επενδύσεων που εντάσσονται στον Νέο Επενδυτικό Νόμο, διακρίνονται στα ακόλουθα:

       • Επιχορήγηση κεφαλαίου. Η επιχείρηση λαμβάνει επιχορήγηση ως ποσοστό επί του κόστους υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
       • Επιδότηση μισθωμάτων leasing. Η επιχείρηση λαμβάνει επιδότηση ως ποσοστό επί των μισθωμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης για τον εξοπλισμό που αποτελεί μέρος του επενδυτικού σχεδίου.
       • Φορολογική απαλλαγή. Η επιχείρηση απαλλάσσεται από φόρο εισοδήματος, σχηματίζοντας αφορολόγητο αποθεματικό που καλύπτεται σε 5 έως 15 χρόνια από το έτος της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης και έπειτα. Το συνολικό ποσό της φοροαπαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό του κόστους υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
       • Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης. Η επιχείρηση λαμβάνει επιχορήγηση η οποία συνίσταται στην κάλυψη μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν λαμβάνουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση.
       • Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος.
       • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείων συμμετοχών.
      • Περιορισμός για το κίνητρο της επιχορήγησης: Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις, που έχουν τουλάχιστον επτά έτη  λειτουργία, για να μπορέσουν να λάβουν επιχορήγηση ή επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης θα πρέπει να έχουν  τουλάχιστον για μία διαχειριστική χρήση, εντός της τελευταίας επταετίας, κερδοφορία!

4. Ενισχυόμενες επιχειρήσεις

Ο Νέος Επενδυτικός Νόμος προβλέπει κίνητρα των ανωτέρων κατηγοριών ενίσχυσης σε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν όλα τα παρακάτω κριτήρια:

       • Είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια.
       • Έχουν την μορφή Ατομικής επιχείρησης, Εμπορικής εταιρίας (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., ΙΚΕ), Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4019/2011 (Α΄ 216), Αγροτικού Συνεταιρισμού (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του N. 4384/2016 (Α΄ 78).
       • Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ.

       • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους (υπό προϋποθέσεις).
       • Αν ο φορέας της επένδυσης αποτελεί Υπό Ίδρυση Επιχείρηση ή Υπό Συγχώνευση Εταιρεία, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.
       • Αν το επενδυτικό σχέδιο είναι άνω των 500.000€, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει υποχρεωτικά τη μορφή εμπορικής εταιρίας ή συνεταιρισμού (όχι ατομικής επιχείρησης), ή να την αποκτήσει πριν την  έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.
       • Δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Νέου Επενδυτικού Νόμου.
5. Εξαιρέσεις

Ο Νέος Επενδυτικός Νόμος δεν ενισχύει:

       • Τις προβληματικές επιχειρήσεις.
       • Επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους για περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση ή που, κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησής τους για ενίσχυση, έχουν προγραμματίσει να προβούν σε παύση της εν λόγω δραστηριότητας εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου για την οποία έχουν υποβάλει αίτηση ενίσχυσης στη συγκεκριμένη περιοχή.
       • Επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.
       • Το τομέα του χάλυβα, των συνθετικών ινών, του άνθρακα, της ναυπηγίας.
       • Τον τομέα παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας (υπό προϋποθέσεις, καθώς κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια α) μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών εγκατεστημένης ισχύος μέχρι 15MW, β) μονάδων συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ, γ) υβριδικών σταθμών ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) με εγγυημένη ισχύ μέχρι 5 MW, δ) παραγωγής θερμότητας και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ε) ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, στ) παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων τα οποία δεν είναι βασιζόμενα σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης καθώς και μετατροπής υφιστάμενων μονάδων παραγωγής βιοκαυσίμων βασιζόμενων σε εδώδιμα φυτά σε μονάδες παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων, τα οποία δεν βασίζονται σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης).
       • Τον τομέα μεταφορών (με εξαίρεση τους 52.22.11.05 [Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων)], 52.22.11.06 (Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων) και 52.29.19.03 [Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics)].

Επίσης ο Νέος Επενδυτικός Νόμος δεν ενισχύει όλες τις δραστηριότητες που εντάσσονται σε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ):

        • 05: (Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη) έως και 09: (Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης).
        • 36: Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού εκτός των υπηρεσιών αφαλάτωσης θαλασσινού νερού αποκλειστικά με χρήση ΑΠΕ.
        • 41: Κατασκευές κτηρίων.
        • 42: Έργα πολιτικού μηχανικού.
        • 43: Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες.
        • 45: Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών.
        • 46: Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών.
        • 47: Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών.
        • 52: Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (με εξαίρεση τα 3PL - Logistics).
        • 53: Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες.
        • 56: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης.
        • 60: Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών.
        • 64: Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
        • 65: Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.
        • 66: Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες.
        • 68: Διαχείριση ακίνητης περιουσίας.
        • 69: Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες (εντάσσονται μόνο στη κατηγορία Clusters).
        • 70: Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων – δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης (εντάσσονται μόνο στη κατηγορία Clusters).
        • 71: Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών – τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (εντάσσονται μόνο στη κατηγορία Clusters).
        • 73: Διαφήμιση και έρευνα αγοράς (εντάσσονται μόνο στη κατηγορία Clusters).
        • 75: Κτηνιατρικές δραστηριότητες.
        • 77: Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης.
        • 78: Δραστηριότητες απασχόλησης.
        • 79: Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδίων και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες.
        • 80: Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας.
        • 81: Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς χώρους.
        • 82: Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις.
        • 84: Δημόσια διοίκηση και άμυνα – υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.
        • 85: Εκπαίδευση.
        • 86: Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας (πλην Κέντρων αποκατάστασης & αποθεραπείας).
        • 87: Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας και ιατρικού τουρισμού.
        • 88: Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος.
        • 90: Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση.
        • 91: Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες [Επιλέξιμοι μόνο οι 91.01.11 (Υπηρεσίες βιβλιοθηκών) και 91.02 (Δραστηριότητες μουσείων)].
        • 92: Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα.
        • 93: Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας.
        • 94: Δραστηριότητες οργανώσεων.
        • 95: Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης.
        • 96: Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών.
        • 97: Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού.
        • 98: Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών – και υπηρεσιών – για ίδια χρήση.
        • 99: Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων.
        • * Στον τομέα του τουρισμού (αναμένεται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το θεσμικό πλαίσιο των επενδύσεων στο τομέα τουρισμού) , κατ’ εξαίρεση υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων επενδυτικά σχέδια: α) ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, β)  εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, γ) επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτηρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, δ) ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, ε) ίδρυσης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο (2) αστέρων, στ) σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στο N. 4276/2014 (Α΄ 155), εκτός του μέρους αυτών που αφορά σε προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτήρια και εγκαταστάσεις και με την προϋπόθεση ότι κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια, ζ) εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής {συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού [μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού - θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa)], κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια}, όπως αυτές ορίζονται στο N. 4276/2014 (Α΄ 155), η) εγκαταστάσεων αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού, όταν υποβάλλεται επενδυτικό σχέδιο από επιχειρηματικές συστάδες (cluster), θ) ίδρυσης ξενώνων φιλοξενίας νέων (υπό προϋποθέσεις). 
        • Επιπλέον, στον τομέα του τουρισμού αναμένεται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το θεσμικό πλαίσιο των  περιοχών της επικράτειας οι οποίες τυχόν να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής μιας ή  περισσότερων υποπεριπτώσεων του Νόμου.
        • Στους τομείς της γεωργίας, της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας αναμένεται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το θεσμικό πλαίσιο των επενδύσεων αυτών.
6. Ενισχυόμενες δαπάνες

Ο Νέος Επενδυτικός Νόμος ενισχύει τις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

       • Κτιριακές, ειδικές, βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, έως 45% του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου (για τα επενδυτικά σχέδια του τομέα Τουρισμού ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 60% του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου, ενώ για τα επενδυτικά σχέδια του τομέα Logistics ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 70% του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου,  ενώ για κτίρια τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 80% του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου).
       • Αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, για ΜΜΕ, υπό προϋποθέσεις (η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της και τα μηχανήματα και ο λοιπός εξοπλισμός δεν μπορούν να είναι παλαιότερα των εφτά (7) ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης τους).
       • Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εσωτερικής διακίνησης.

       • Τα μισθώματα leasing σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού μηχανολογικού & μηχανογραφικού εξοπλισμού.
       • Δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
       • Άυλα περιουσιακά στοιχεία (συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεις, λογισμικό, μεταφορά τεχνολογίας, άδειες εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνίες κλπ).
       • Στην περίπτωση που οι επιλέξιμες δαπάνες υπολογίζονται με βάση το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας (υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης) που προκύπτουν από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) το επενδυτικό έργο συνεπάγεται καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων αποτυπωμένης σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) στην επιχειρηματική εγκατάσταση και αντιστοίχως στην επιχείρηση, σε σύγκριση με τις ΕΜΕ του προηγούμενου δωδεκαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, β) η πλήρωση όλων των θέσεων εργασίας πραγματοποιείται εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, γ) κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται μέσω της επένδυσης, διατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών για μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις και τριών (3) ετών για μικρές επιχειρήσεις, από την ημερομηνία πρώτης πλήρωσής της.
       • Μελέτες και αμοιβές συμβούλων, αποκλειστικά για επενδυτικά σχέδια νέων Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων μέχρι ποσοστού 5% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως του ποσού των 50.000€.
       • Δαπάνες εκκίνησης μόνο για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και για ποσοστό έως 10% του ενισχυόμενου κόστους με ανώτατο όριο τις 100.000ευρώ. Για τις καινοτόμες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις τα όρια διπλασιάζονται.
       • Δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ και αφορούν σε προϋπολογισμό έως 1% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους και έως 100.000€.
       • Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜΜΕ με προϋπολογισμό έως 20% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους.
       • Δαπάνες για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας.
       • Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.
       • Επενδυτικές δαπάνες για συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ.
       • Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ για ίδια χρήση και λοιπές περιπτώσεις υπό προϋποθέσεις.
       • Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.

Ο Νέος Επενδυτικός Νόμος δεν ενισχύει δαπάνες που αφορούν:

        • Λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης.
        • Αγορά επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι έξι (6) θέσεων.
        • Αγορά επίπλων και σκευών γραφείου (πλην ξενοδοχειακού εξοπλισμού).
        • Αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων.
        • Η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων.
7. Ποσοστά ενίσχυσης

Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επένδυσης προκύπτει σύμφωνα με τον Νομό εγκατάστασης της επένδυσης και το Μέγεθος του φορέα επένδυσης.

Το ποσοστό της Ιδίας Συμμετοχής του επενδυτή στις επενδύσεις που λαμβάνουν ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 25% των ενισχυόμενων δαπανών. Η Ιδία συμμετοχή μπορεί να αποτελείται και από εξωτερική χρηματοδότηση (π.χ. Τραπεζικό Δάνειο), ή από αύξηση εταιρικού κεφαλαίου, Ανάλωση υφιστάμενων αποθεματικών, Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κλπ.

Σημειώνεται ότι το ελάχιστο ύψος των επενδύσεων στις ενισχύσεις του Νέου Επενδυτικού Νόμου ορίζεται, με βάση το μέγεθος της επιχείρησης, ως εξής:

       • Για Μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ.
       • Για Μεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρηματικές συστάδες, στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00) ευρώ.
       • Για Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ.
       • Για Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ.
       • Για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4019/2011 (Α΄ 216), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4384/2016 (Α΄ 78) στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ.

Στο παρακάτω πίνακα, παρατίθενται τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδύσεων στον Νέο Επενδυτικό Νόμο (ισχύουν έως 31/12/2020), βάσει του εκάστοτε Νομού στον οποίο θα υλοποιηθεί η επένδυση:

Περιφέρειες Νομοί Μεγάλες Επιχειρήσεις Μεσαίες   Επιχειρήσεις Μικρές/Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
Νότιο Αιγαίο Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Τήνος 20% 30% 40%
  Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κως, Ρόδος 20% 30% 40%
Στερεά Ελλάδα Φθιώτιδος 25% 35% 45%
  Φωκίδος 25% 35% 45%
  Ευβοίας 25% 35% 45%
  Βοιωτίας 25% 35% 45%
  Ευρυτανίας 25% 35% 45%
Κεντρική Μακεδονία Θεσ/νίκης 35% 45% 55%
  Χαλκιδικής 35% 45% 55%
  Κιλκίς 35% 45% 55%
  Πέλλας 35% 45% 55%
  Ημαθίας 35% 45% 55%
  Πιερίας 35% 45% 55%
  Σερρών 35% 45% 55%
Δυτική Μακεδονία Γρεβενών 25% 35% 45%
  Κοζάνης 25% 35% 45%
  Φλώρινας 25% 35% 45%
  Καστοριάς 25% 35% 45%
Αττική Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι 20% 30% 40%
  Λοιπή Αττική 10% 20% 30%
Θεσσαλία Λάρισας 35% 45% 55%
  Μαγνησίας, Σποράδες 35% 45% 55%
  Καρδίτσας 35% 45% 55%
  Τρικάλων 35% 45% 55%
Ιόνια Κέρκυρας 25% 35% 45%
  Λευκάδας 25% 35% 45%
  Ιθάκης, Κεφαλληνίας 25% 35% 45%
  Ζακύνθου 25% 35% 45%
Κρήτη Ηρακλείου 25% 35% 45%
  Χανίων 25% 35% 45%
  Λασιθίου 25% 35% 45%
  Ρεθύμνης 25% 35% 45%
Πελοπόννησος Λακωνίας 35% 45% 55%
  Μεσσηνίας 35% 45% 55%
  Κορινθίας 35% 45% 55%
  Αρκαδίας 35% 45% 55%
  Αργολίδας 35% 45% 55%
Βόρειο Αιγαίο Λέσβου, Λήμνου 35% 45% 55%
  Χίου 35% 45% 55%
  Σάμου, Ικαρίας 35% 45% 55%
Ανατολική Μακεδονία - Θράκη Καβάλας, Θάσου 35% 45% 55%
  Ξάνθης 35% 45% 55%
  Ροδόπης 35% 45% 55%
  Δράμας 35% 45% 55%
  Έβρου 35% 45% 55%
Ήπειρος Ιωαννίνων 35% 45% 55%
  Άρτας 35% 45% 55%
  Πρέβεζας 35% 45% 55%
  Θεσπρωτίας 35% 45% 55%
Δυτική Ελλάδα Αχαΐας 35% 45% 55%
 

Αιτωλ/νίας

35% 45% 55%
  Ηλείας 35% 45% 55%

*Επιπλέον Περιορισμοί:

   • Στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας, των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης, της Στερεάς Ελλάδας, της Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου οι Μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν μόνο για αρχικές επενδύσεις για νέα οικονομική δραστηριότητα.
   • Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο μπορεί να φτάσει έως τα €5 εκατ. με εξαίρεση τις επενδύσεις μείζονος μεγεθους για τις οποίες μπορεί να φτάσει τα €10 εκατ.
   • Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις δεν μπορούν να υπερβούν σωρευτικά τα €10 εκατ. για μεμονωμένη επιχείρηση και τα €20 εκατ. για το σύνολο των συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.
8. Διάρκεια έργων

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων δεν θα ξεπερνά τους τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία λήψης της εγκριτικής απόφασης του επιχειρηματικού σχεδίου. Παρέχεται δυνατότητα παράτασης δύο (2) ετών, εφόσον έχει υλοποιηθεί το 50% της επένδυσης στην τριετία.

9. Εκταμίευση ενίσχυσης

Η εκταμίευση της εκάστοτε ενίσχυσης υλοποιείται σε 2 δόσεις, στο 50% της επένδυσης (Διοικητικός έλεγχος) και στο 100% της επένδυσης (Επιτόπιος έλεγχος) ανάλογα πάντα με την κατηγορία ενίσχυσης.

10. Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των Επενδυτικών Σχεδίων στις ευργετικές διατάξεις του Νέου Επενδυτικού Νόμου υποβάλλονται ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή, σε ευγκεκριμένες χρονικές προθεσμίες ανάλογα με την κατηγορία επένδυσης.

Κάθε επενδυτικό σχέδιο που πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, βαθμολογείται βάσει κριτηρίων που αφορούν:

         • Την αξιολόγηση του Φορέα Επένδυσης.
         • Την βιωσιμότητα και αποδοτικότητα του επενδυτικού σχεδίου & του φορέα επένδυσης.
         • Την τεχνολογική ανάπτυξη, την καινοτομία και τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες.
         • Την συμβολή της επένδυσης στην οικονομία και στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Με βάση τη βαθμολογία καταρτίζονται πίνακες κατά κατηγορία επενδυτικών σχεδίων, στους οποίους κατατάσσονται κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά τα αξιολογούμενα επενδυτικά σχέδια. Για τα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας Περιφερειακή Συνοχή, οι Πίνακες καταρτίζονται κατά Περιφέρεια. Με βάση τη σειρά κατάταξης στους εν λόγω Πίνακες, εντάσσονται στο καθεστώς ενισχύσεων τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια μέχρι την εξάντληση του ποσού των ενισχύσεων.

Η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων μπορούν να γίνουν, μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.

11. Τέστ επιλεξιμότητας

Κάντε τώρα το Τέστ Επιλεξιμότητας για τον Νέο Επενδυτικό Νόμο για να δείτε αν η επιχείρηση σας μπορεί να ενταχθεί στις ευργετικές διατάξεις του.

Προγράμματα Επιδότησης

Website Translation

Greek English French German Italian Russian

Θεσσαλονίκη: Ιασωνίδου 36 & Αγίας Σοφίας, Τ.Κ. 55634, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Πέλλα: Όρμα Πέλλας - Αριδαία, Τ.Κ. 58400, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Κύλιση στην Αρχή

Copyright © 2012-2019 www.deltaconsulting.gr. All rights reserved.