Δημιουργία Εταιρικής Ταυτότητας

 
Δημιουργία Εταιρικής Ταυτότητας 
Η Δημιουργία Εταιρικής Ταυτότητας σχετίζεται με όλες τις πτυχές της επιχείρησης και διαδραματίζει έναν ζωτικής σημασίας ρόλο στη γενική εικόνα που αποκομίζει ο πελάτης σας. Η κατοχή μιας ισχυρής εταιρικής ταυτότητας στις προσπάθειες επικοινωνίας και marketing είναι το πρώτο βήμα στην οικοδόμηση της καλής φήμης της εταιρίας σας και στην δημιουργία του προφίλ της.
 
Ειδικότερα, ο όρος "εταιρική ταυτότητα" χρησιμοποιείται στο marketing, για να δηλώσει το "πρόσωπο" μιας εταιρείας προς τους συνεργάτες της, προς τους πελάτες της, προς τους επίδοξους πελάτες της ή προς το ευρύ κοινό. Σχεδιάζεται και υλοποιείται με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι σύμφωνη με το "προφίλ" της εταιρίας (εικαστικά αλλά και όσον αφορά την παρουσίαση της πληροφορίας) και να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Η ανάγκη δημιουργίας μιας εταιρικής ταυτότητας προκύπτει συνήθως όταν υπάρχει κοινή αντίληψη της οργανωτικής φιλοσοφίας μιας εταιρείας, η οποία εκδηλώνεται σε μια συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων ή ανήκει σε μια συγκεκριμένη "επιχειρησιακή κουλτούρα". Δημιουργείται ακριβώς για να εκφράσει αυτή την "εταιρική προσωπικότητα", ώστε η καθημερινή επικοινωνία με συνεργάτες, πελάτες ή πιθανούς πελάτες να εκφράζει το "πρόσωπο" της εταιρίας, να προσδίδει κύρος και σοβαρότητα και να συμβάλλει στην "συνοχή" όλων των στοιχείων του "δημοσίου προσώπου" της επιχείρησης.
 
Ο ιστοχώρος (web site) τα διαφημιστικά φυλλάδια, τα banners, τα newsletter και όλα τα μέσα που χρησιμοποιούνται, πρέπει να σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε πραγματικά να επιβάλλουν την εταιρική ταυτότητα της εταιρίας σας. Όλα τα παραπάνω είναι τα εργαλεία που επιτρέπουν στους πελάτες σας να προσδιορίσουν αμέσως το πνεύμα και την φιλοσοφία σας.
 
Η Delta Consulting Σύμβουλοι Επενδύσεων & Ανάπτυξης, μέσω του Δικτύου Συνεργατών της, είναι σε θέση να δημιουργήσει για την επιχείρησή σας μια εταιρική ταυτότητα η οποία θα περιλαμβάνει: