Πρόγραμμα: "Επανεκκίνηση της Εστίασης"

 • Δικαιούχοι: Υφιστάμενες επιχειρήσεις με ημ/νία σύστασης πριν την 31/12/2020 που δραστηριοποιούνται στην Εστίαση, με πτώση Τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019.
 • Επιχορήγηση 100% για επενδύσεις έως 7% του Τζίρου του 2019.
 • Υποβολή αιτήσεων: Έως 30/7/2021.
 • Κόστος φακέλου: 150€ + ΦΠΑ 24%

Δείτε περισσότερα...

 • Προγράμματα Επιδότησης (ΕΣΠΑ, Νέος Επενδυτικός Νόμος κλπ)

 • Στρατηγικός - Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

 • Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

 • Τηλ/Fax: 231 220 8820
 • Κιν: 6945 2222 63

100% Επιδότηση για επιχειρήσεις Εστίασης

 

 

 

 

 

Προκηρύχτηκε την 12/05/2021 το πρόγραμμα «Επανεκκίνηση της Εστίασης» του ΕΣΠΑ 2014-2020 με προϋπολογισμό δημοσίας δαπάνης €330 εκατ.

Το πρόγραμμα «Επανεκκίνηση της Εστίασης» του ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά την χρηματοδότηση με 100% επιδότηση (και έως 7% επί του Τζίρου της χρήσης 2019) υφιστάμενων Πολύ μικρών, Μικρών, Μεσαίων και Μεγάλων επιχειρήσεων (με ημερομηνία έναρξης πριν την 31/12/2020) που δραστηριοποιούνται στο τομέα της Εστίασης.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επανεκκίνηση της Εστίασης» του ΕΣΠΑ 2014-2020 ενισχύονται Υφιστάμενες (με ημερομηνία έναρξης πριν την 31/12/2020) Πολύ μικρές, Μικρές, Μεσαίες & Μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες:

   • Δραστηριοποιούνται στο κλάδο της εστίασης (Εστιατόρια, Καφετερίες, Catering, Κυλικεία, Καντίνες, κλπ)
   • Έχουν ως ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (για επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2020) ή Δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα Έσοδα (για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις), την Εστίαση
   • Έχουν συσταθεί έως την 31/12/2020
   • Έχουν οποιαδήποτε Νομική μορφή (εντάσοονται ακόμη και οι Κοινοπραξίες, Συνεταιρισμοί, ΚΟΙΝΣΕΠ, Franchise, κλπ)
   • Έχουν μείωση τουλάχιστον 30% στο Τζίρο τους το 2020 σε σχέση με το 2019 (με εξαίρεση όσες συστάθηκαν το 2020 οι οποίες δεν έχουν τέτοιο ζήτημα)
   • Δεν αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις
   • Διαθέτουν άδεια λειτουργίας στο χώρο της επιχείρησης

Το ύψος κάθε επενδυτικού σχεδίου στο Πρόγραμμα «Επανεκκίνηση της Εστίασης» του ΕΣΠΑ 2014-2020 ανέρχεται σε 7% επί του Τζίρου της χρήσης 2019.

Δείτε περισσότερα..

100% Επιδότηση για κατασκευή e-shop

 

Προκηρύχτηκε την 12/02/2021 το πρόγραμμα «e-Λιανικό» του ΕΣΠΑ 2014-2020 με προϋπολογισμό δημοσίας δαπάνης €80 εκατ.

Το πρόγραμμα «e-Λιανικό» του ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά την χρηματοδότηση με 100% επιδότηση (και έως 5.000€) υφιστάμενων Πολύ μικρών, Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων (με ημερομηνία έναρξης πριν την 12/02/2021) που δραστηριοποιούνται στο τομέα του Λιανικού Εμπορίου.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «e-Λιανικό» του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι οι ακόλουθες:

       • να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός] και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014, όπως ισχύει.
       • να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.
       • να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση της επένδυσης τους αποκλειστικά μία κατηγορία Περιφέρειας.
       • να δραστηριοποιούνται στο κλάδο του Λιανικού εμπορίου με ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΣΟΔΑ το Λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 και υποκατηγορίες του)
       • να διατηρούν Φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών
       • να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία (1) ημέρα για το διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής
       • να έχουν (ΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΕΙΣ) μείωση τουλάχιστον 20% στο Τζίρο του το 4ο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2019
       • να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
      • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 200.000€ (ή 100.000€ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης (Κανονισμός de minimis).
      • να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα δράση.

Δείτε περισσότερα...

Μέτρο 11: Βιολογική Γεωργία

 

Έως 90€/στρέμμα επιχορήγηση παρέχει το νέο πρόγραμμα με τίτλο: Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020 και συνολικού προϋπολογισμού δημοσίας δαπάνης €120 εκατ., το οποίο ενισχύει συμβατικές καλλιέργειες με στόχο να μετατραπούν σε βιολογικές για διάστημα έως 3 ετών έως 5 ετών ανάλογα με το αν ο δικαιούχος είναι νέος ή παλαιός βιοκαλλιεργητής αντίστοιχα.

Δικαιούχοι του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί.

Οι επιλέξιμες καλλιέργειες του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες», περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες:

   • Αροτραίες (αραβόσιτος κτηνοτροφικός, αραβόσιτος εδώδιμος, χειμερινά σιτηρά, μηδική, τριφύλλι, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή).
   • Μόνιμες καλλιέργειες. Συγκεκριμένα ελιές, αμπέλια (οινοποιήσιμα, επιτραπέζια, σταφίδα) και ακρόδρυα (αμύγδαλα, κάστανα, καρύδια, φουντούκια, φιστικιές, χαρουπιές).
   • Όσπρια (ρεβύθια, φακές, φασόλια, λαθούρι, κουκιά).
   • Φυλλώδη λαχανικά (μαρούλι, σπανάκι, σέλινο, μαϊντανός), σταυρανθή (λάχανο, μπρόκολο, κουνουπίδι, ραδίκι, λάχανο Βρυξελλών, ρεπάνι, ρόκα), βολβώδη (κρεμμύδι, πράσο, σκόρδο, σχοινόπρασο), καρότο και πατάτα.

Η Delta Consulting Σύμβουλοι Επενδύσεων & Ανάπτυξης, προσανατολισμένη στη τρέχουσα οικονομική κρίση και με γνώμονα την βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών της, έχει προσαρμόσει την Τιμολογιακή της πολιτική αναφορικά με το εν λόγω πρόγραμμα ενίσχυσης ως εξής:

Κόστος υποβολής αίτησης: 50€ + ΦΠΑ 24%

Δείτε περισσότερα...

Προδημοσίευση νέου προγράμματος Αγροτών 2021

Εντός του Μαρτίου 2021 αναμένεται η προδημοσίευση του νέου Κύκλου Προγράμαμτος Νέων Αγροτών με ενισχύσεις που θα ανέρχονται στις 35.000€.

 

 

Νέο Πρόγραμμα: Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Προκηρύχτηκε την 19/12/2018 το Πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» του ΕΣΠΑ 2014-2020 με προϋπολογισμό δημοσίας δαπάνης €400 εκατ.

Το Πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» του ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά την χρηματοδότηση με έως 65% επιδότηση (και έως 200.000€) υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (με ημερομηνία έναρξης πριν την 31/12/2015) που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς της Οικονομίας.

Στόχος του Προγράμματος «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων (έως 50 άτομα απασχολούμενου προσωπικού) οι οποίες απασχολούσαν κατά το έτος 2018 τουλάχιστον 2 Ετήσιες Μονάδες Εξαρτημένης Εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης και δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς της Οικονομίας και ενδεικτικά:

   • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
   • Ενέργεια
   • Εφοδιαστική Αλυσίδα - Μεταφορές
   • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
   • Περιβάλλον
   • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
   • Υγεία
   • Υλικά - Κατασκευές
   • Χονδρικό Εμπόριο
   • Συνεργεία Αυτοκινήτων & Μοτοσικλετών
   • Νομικές & Λογιστικές Δραστηριότητες
   • Αρχιτεκτονικές Δραστηριότητες
   • Ιατρικές & Κτηνιατρικές Δραστηριότητες
   • Κέντρα Αισθητικής
   • κλπ.

Οι επιλέξιμες δαπάνες του Προγράμματος «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» του ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορούν:

    • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
     • Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός
     • Εργαστηριακός Εξοπλισμός για Ποιοτικό Ελεγχο
     • Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης - Προστασία του Περιβάλλοντος.
     • Λοιπός Εξοπλισμός
    • Εξοπλισμός ΤΠΕ & Εξειδικευμένο Λογισμικό
    • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
    • Συσκευασία – Ετικέτα – Branding
    • Ψηφιακή Προβολή
    • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες
    • Μεταφορικά Μέσα
    • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων

Το ύψος κάθε επενδυτικού σχεδίου στο Πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» του ΕΣΠΑ 2014-2020 κυμαίνεται από 20.000€ έως 200.000€, ενώ το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 50% - 65% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης (ανά κατηγορία δαπάνης) ανάλογα με το ύψος των εξαγωγών (εφόσον υπάρχουν) της επιχείρησης κατά το έτος 2018.

Οι επενδυτικές προτάσεις του Προγράμματος «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» του ΕΣΠΑ 2014-2020 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα από 06/02/2019 μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Δείτε περισσότερα…

Προγράμματα Επιδότησης

Website Translation

Greek English French German Italian Russian

Θεσσαλονίκη: Ιασωνίδου 36 & Αγίας Σοφίας, Τ.Κ. 55634, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Πέλλα: Όρμα Πέλλας - Αριδαία, Τ.Κ. 58400, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Κύλιση στην Αρχή

Copyright © 2012-2019 www.deltaconsulting.gr. All rights reserved.