Δωρεάν έλεγχος Επιλεξιμότητας & Βαθμολογίας προγράμματος "Σχέδια Βελτίωσης Αγροτών"

 • Δικαιούχοι: Ενεργοί Αγρότες ηλικίας 18-61 ετών, οι οποίοι έχουν υποβάλλει Δήλωση ΟΣΔΕ το έτος 2017.
 • Επιχορήγηση έως 80% και έως 300.000€.
 • Υποβολή αιτήσεων: Έως 02/04/2018.
 • Κόστος Φακέλου: από 600€.

Δείτε περισσότερα...

 • Προγράμματα Επιδότησης (ΕΣΠΑ, Νέος Επενδυτικός Νόμος κλπ)

 • Στρατηγικός - Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

 • Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

 • Τηλ/Fax: 231 220 8820
 • Κιν: 6945 2222 63
HomeΕΣΠΑ 2014-2020Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

 Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

 

 

Ανακοινώθηκε την 25/4/2016 Παράταση ηλεκτρονικών υποβολών του Προγράμματος Νεοφυής Επιχειρηματικότητα έως την 24/5/2016 και ώρα 17:00.

Προκηρύχτηκε την 11/02/2016 το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 με προϋπολογισμό δημοσίας δαπάνης €120 εκατ.

Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά την χρηματοδότηση με 100% επιδότηση (έως 60.000€) ανέργων ή φυσικών προσώπων ή ενώσεις αυτών οι οποίοι θα δώσουν έμφαση στην υλοποίηση καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων, με την ίδρυση νέων επιχειρήσεων εταιρικής μορφής (ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Συνεταιρισμός, Συνεταιριστική Επιχείρηση) σε συγκεκριμένους τομείς .

1. Σκοπός

Στόχος του Προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της χρηματοδότησης καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 50 εργαζομένων) σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας .

2. Κατηγορίες ενισχύσεων

Το Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Το κίνητρο ενίσχυσης που θα παρέχεται από το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα αφορά επιχορήγηση κατά 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης της επιχείρησης, για διάστημα έως 24 μηνών από την έναρξη των εργασιών της.

3. Ενισχυόμενες επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 ενισχύονται φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι:

  • Άνεργοι με κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ ή
  • Ελεύθεροι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών , σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

και πρόκειται να ιδρύσουν νέα καινοτόμα επιχείρηση με μια από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, Συναιτεριστική επιχείρηση καθώς και Κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση του Ν. 4019/2011.

*Σημειώνεται ότι για την κατηγορία των ανέργων είναι δυνατή η ίδρυση ατομικής επιχείρησης υπό προϋποθέσεις.

Βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν οι υποψήφιοι επενδυτές είναι:

   • Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα πρέπει να κάνουν έναρξη της νέας καινοτόμας επιχείρησης στο διάστημα από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής και έπειτα.
   • Η έναρξη της καινοτόμας δραστηριότητας θα γίνει μόνο σε επιλέξιμους ΚΑΔ οι οποίοι θα διατηρηθούν καθ'όλη τη διάρκεια της επένδυσης.
   • Για τους ατομικούς επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών δεν είναι επιλέξιμοι όσοι ασκούν εμπορική δραστηριότητα πάνω από το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών τους για το φορολογικό έτος 2015.
   • Οι δικαιούχοι του προγράμματος δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα σε περίπτωση όπου έχουν ενταχθεί από την 1/1/2012 και μετά σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (πλην προγραμμάτων κατάρτισης) με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία.
   • Επιτρέπονται συνεργασίες μεταξύ ανέργων και ατομικών επιχειρηματιών στο πλαίσιο του προγράμματος της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας για την ίδρυση νέας καινοτόμας επιχείρησης.
   • Αποκλείονται από τα εταιρικά σχήματα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι είτε σύζηγοι είτε συγγενείς Α' ή Β' βαθμού.

4. Επιλέξιμες δραστηριότητες

Αναλυτικότερα, οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα  ενδεικτικά θα αφορούν στους παρακάτω Τομείς Προτεραιότητας:

   • Αγροδιατροφή.
   • Ενέργεια.
   • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες.
   • Εφοδιαστική Αλυσίδα.
   • Περιβάλλον.
   • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
   • Υγεία-Φάρμακα.
   • Υλικά-Κατασκευές.

Δείτε αναλυτικά τις επιλέξιμες δραστηριότητες (ΚΑΔ) του Προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 εδώ

5. Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες του Προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορούν:

    • Επαγγελματικός εξοπλισμός(Έως 40% της επένδυσης).
    • Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου επιχείρησης(Έως 5.000€).
    • Λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, δαπάνες θέρμανσης, κοινόχρηστα, έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων) (Έως 60% της επένδυσης).
    • Ασφαλιστικές εισφορές(Έως 30% της επένδυσης).
    • Δαπάνες προβολής-προώθησης, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις(Έως 15% της επένδυσης).
    • Κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου με κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ) (Έως 12.000€/θέση εργασίας/Έως 24.000€).
    • Αμοιβές τρίτων (πχ. σύμβουλος, λογιστής, δικηγόρος, σεμινάρια κατάρτισης κλπ) (Έως 8% της επένδυσης).
    • Αποσβέσεις παγίων (Έως 30% της επένδυσης).
    • Κατασκευή ιστοσελίδας (Έως 2.000€ και μέχρι 10% της επένδυσης).
    • Αναλώσιμα γραφείου(Έως 15% της επένδυσης).
    • Κατασκευή ιστοσελίδας(Έως 2.000€).
    • Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίρλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας(Έως 20% της επένδυσης).

*Σημειώνεται ότι, οι επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν για τον παραγωγικό τους εξοπλισμό ή/και για την διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου της επιχείρησης, θα πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.

*Σημειώνεται ότι, το κόστος ενοικίου και πρόσληψης προσωπικού δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες στη περίπτωση όπου ο μισθωτής/εργαζόμενος αντίστοιχα είναι συγγενής Α ή Β βαθμού.

6. Ύψος επένδυσης

Το ύψος κάθε επενδυτικού σχεδίου στο Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα ανέρχεται από 15.000€-60.000€.

7. Ποσοστό ενίσχυσης

Το ποσοστό επιδότησης στο Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα ανέρχεται στο 100% της επένδυσης και θα παρέχεται αποκλειστικά με την μορφή της επιχορήγησης.

8. Διάρκεια έργων

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων δεν θα ξεπερνά τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία λήψης της εγκριτικής απόφασης του επιχειρηματικού σχεδίου.

9. Προϋπολογισμός προγράμματος

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 ανέρχεται σε €120 εκατ. (θα προκηρυχθούν 2 κύκλοι των €72 εκ. (Α' Εξάμηνο 2016) & €48 εκ. (Β' Εξάμηνο 2016). Ειδικότερα:

    • A κύκλος υποβολής προτάσεων από 17/3/2016-24/5/2016: €72 εκατ. (60% του συνολικού προϋπολογισμού).
    • Β κύκλος υποβολής προτάσεων (Α' Εξάμηνο 2017) : €48 εκατ. (40% του συνολικού προϋπολογισμού).

10. Υποβολή αιτήσεων

Οι επενδυτικές προτάσεις του Προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 (Α' ΚΥΚΛΟΣ) θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 17/3/2016 - 24/5/2016 σε ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό σύστημα (17/3/2016).

11. Τέστ επιλεξιμότητας

Κάντε τώρα το Τέστ Επιλεξιμότητας για το Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 για να δείτε αν μπορείτε να ενταχθείτε στις ευργετικές διατάξεις του.

12. Κόστος φακέλου

Η Delta Consulting Σύμβουλοι Επενδύσεων & Ανάπτυξης, προσανατολισμένη στη τρέχουσα οικονομική κρίση και με γνώμονα την βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών της, έχει προσαρμόσει την Τιμολογιακή της πολιτική αναφορικά με το εν λόγω πρόγραμμα ενίσχυσης ως εξής:

Κόστος εκπόνησης φακέλου: 400€+ΦΠΑ 24%

*Το κόστος εκπόνησης φακέλου των 400€ είναι επιδοτούμενο στο πλαίσιο του προγράμματος (επιλέξιμη δαπάνη) και επιστρέφεται στον δικαιούχο από το πρόγραμμα σε περίπτωση έγκρισης.

Προγράμματα Επιδότησης

Website Translation

Greek English French German Italian Russian

Γίνετε Affiliate (Συνεργάτης)

Γίνετε Συνεργάτης (Affiliate) της Delta Consulting Σύμβουλοι Επενδύσεων & Ανάπτυξης, προωθήστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και κερδίστε αυτόματα σημαντικά ποσοστά προμήθειας που αγγίζουν έως και το 30%.

Δωρεάν Εγγραφή

Θεσσαλονίκη: Ιασωνίδου 36 & Αγίας Σοφίας, Τ.Κ. 55634, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Πέλλα: Όρμα Πέλλας - Αριδαία, Τ.Κ. 58400, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Κύλιση στην Αρχή

Copyright © 2012-2017 www.deltaconsulting.gr. All rights reserved.