Δωρεάν έλεγχος Επιλεξιμότητας & Βαθμολογίας προγράμματος "Σχέδια Βελτίωσης Αγροτών"

 • Δικαιούχοι: Ενεργοί Αγρότες ηλικίας 18-61 ετών, οι οποίοι έχουν υποβάλλει Δήλωση ΟΣΔΕ το έτος 2017.
 • Επιχορήγηση έως 80% και έως 300.000€.
 • Υποβολή αιτήσεων: Έως 02/04/2018.
 • Κόστος Φακέλου: από 600€.

Δείτε περισσότερα...

 • Προγράμματα Επιδότησης (ΕΣΠΑ, Νέος Επενδυτικός Νόμος κλπ)

 • Στρατηγικός - Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

 • Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

 • Τηλ/Fax: 231 220 8820
 • Κιν: 6945 2222 63
HomeΕΣΠΑ 2014-2020Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ

Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ

 Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ

Ανακοινώθηκε την 11/5/2017 Παράταση ηλεκτρονικών υποβολών του Προγράμματος «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» έως την 7/6/2017 και ώρα 16:00.

Προκηρύχτηκε την 10/3/2017 το πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 με προϋπολογισμό δημοσίας δαπάνης €280 εκατ.

Το πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά την χρηματοδότηση με έως 100% επιδότηση (ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ) υφιστάμενων Μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς της Οικονομίας και ερευνητικών οργανισμών (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα κλπ) ή συμπράξεις αυτών, για την διεξαγωγή έρευνας και ανάπτυξης νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

1. Σκοπός

Στόχος του Προγράμματος «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»  του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα, την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας και την ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας.

2. Κατηγορίες ενισχύσεων

Το Πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»  του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Το κίνητρο ενίσχυσης που θα παρέχεται από το πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»  του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα αφορά επιχορήγηση έως και το 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης της επιχείρησης (ανάλογα με την κατηγορία επένδυσης, το μέγεθος της επιχείρησης και την ύπαρξη ή όχι συμπράξεων με ερευνητικούς οργανισμούς), για διάστημα έως 36 μηνών από την υλοποίηση της επένδυσης.

3. Ενισχυόμενες επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»  του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020  ενισχύονται ερευνητικοί οργανισμοί (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα ή φορείς του αρ. 3 παρ. 2 του Ν. 4310/2014, κλπ) και επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται ενδεικτικά τους παρακάτω τομείς της οικονομίας:

  • Υλικά - Κατασκευές.
  • Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες.
  • Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων.
  • Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη.
  • Ενέργεια.
  • Υγεία & Φάρμακα.
  • Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα.
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών.
  • Αναδυόμενες Τεχνολογίες.

Οι προτάσεις που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»  του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020  μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Οι προτάσεις που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020  θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις (3) παρεμβάσεις:

   • Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Η παρέμβαση απευθύνεται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ίδρυσης τους. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ) είτε Ομάδες Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ανεξάρτητων μεταξύ τους.
   • Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: Η παρέμβαση απευθύνεται σε συμπράξεις επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και χρόνου λειτουργίας, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις (συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων – φορέων ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχείρηση ή συμπράξεις περισσοτέρων των τεσσάρων εταίρων - φορέων οι δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις).
   • Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: Η παρέμβαση απευθύνεται σε μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης.

*Κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει ως δυνητικός δικαιούχος σε έως τρεις (3) προτάσεις κάθε κύκλου αθροιστικά ανεξαρτήτως παρέμβασης. Εάν μία επιχείρηση καταθέσει πλέον των τριών προτάσεων σε έναν κύκλο, τότε κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο των υποβαλλόμενων προτάσεων απορρίπτονται οι πλέον των τριών προτάσεις σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Δείτε αναλυτικά τις επιλέξιμες δραστηριότητες  του Προγράμματος «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»  του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 πατώντας εδώ

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες του Προγράμματος «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»  του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 περιλαμβάνουν τρεις (3) κατηγορίες:

    • Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (βασική έρευνα, βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας) οι οποίες περιλαμβάνουν:
     • Δαπάνες Προσωπικού: Περιλαμβάνονται αμοιβές για το προσωπικό (ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό προσωπικό) που απασχολείται στο πλαίσιο της υλοποίησης της ερευνητικής διαδικασίας, με εξαρτημένη σχέση εργασίας (μόνιμη σχέση, σύμβαση εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης αορίστου ή ορισμένου χρόνου, σύμβαση μίσθωσης έργου, υποτροφία). Το μέγιστο επιχορηγούμενο μικτό κόστος ανά ανθρωπομήνα ανέρχεται στο ποσό των 4.000€ χωρίς ΦΠΑ .
     • Δαπάνες παγίων στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το ερευνητικό έργο: Περιλαμβάνονται Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού και Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα (όσον αφορά τα κτίρια, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης).

     • Δαπάνες σε εξωτερικούς παρόχους: Περιλαμβάνονται α) δαπάνες για Έρευνα επί συμβάσει (Πρόκειται για ερευνητικές δραστηριότητες που ανατίθενται από το δικαιούχο μέσω σύμβασης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Το μέγιστο επιχορηγούμενο μικτό κόστος ανά ανθρωπομήνα ανέρχεται στο ποσό των 4.000€ χωρίς ΦΠΑ , β) Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας (Προκειμένου να είναι επιλέξιμες οι σχετικές δαπάνες, οι γνώσεις και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να αγοράστηκαν ή να ελήφθησαν –bought or lisenced- με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές), γ) Συμβουλευτικές υπηρεσίες (π.χ. εκπόνηση μελετών, εμπειρογνωμοσύνη κλπ).
     • Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, όπως: α) Δαπάνες ταξιδιών (αφορά στις δαπάνες για τη μετακίνηση, διαμονή και διατροφή μελών της ομάδας έργου στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που σχετίζονται άμεσα με το έργο. Στην υποκατηγορία περιλαμβάνονται οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συναντήσεων εργασίας με υπεργολάβο έρευνας επί συμβάσει ή συνδικαιούχους συνεργατικών έργων, καθώς και πιστοποιήσεων ή ελέγχων από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα), β) Δαπάνες δημοσιότητας (Πρόκειται για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου και της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας π.χ. παραγωγή έντυπου ή ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού για το έργο, κατασκευή και ανάρτηση αναμνηστικής πινακίδας, συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες), γ) Αναλώσιμα, δ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες.
    • Δραστηριότητες καινοτομίας (μόνο για ΜΜΕ) οι οποίες περιλαμβάνουν:
     • Δαπάνες για άϋλα στοιχεία ενεργητικού (αφορά σε δαπάνες για την απόκτηση (obtaining), την επικύρωση και την προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού).
     • Δαπάνες απόσπασης προσωπικού υψηλής ειδίκευσης (αφορά σε δαπάνες για την απόσπαση από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις, που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό).
     • Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας (αφορά δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας. Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες συγκαταλέγονται η συνδρομή και η επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς της μεταφοράς γνώσεων, της απόκτησης, της προστασίας και της εκμετάλλευσης άυλων στοιχείων ενεργητικού, της χρήσης προτύπων και κανονισμών, που τα εμπεριέχουν, καθώς και οι δαπάνες μετάφρασης για υποβολή διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Ως υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας ορίζονται η παροχή χώρων γραφείων, βάσεων δεδομένων, βιβλιοθηκών, έρευνας αγοράς, χρήσης εργαστηρίου, σήμανσης ποιότητας, δοκιμών και πιστοποίησης).
    • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις (μόνο για ΜΜΕ) (αφορά στις δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε εμπορική έκθεση. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση δικαιούχων που χαρακτηρίζονται ως ΜΜΕ, και υπό την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή στην έκθεση σχετίζεται άμεσα με το φυσικό αντικείμενο του επιχορηγούμενου έργου). 

4. Ύψος επένδυσης

Το ανώτερο ύψος κάθε επενδυτικού σχεδίου στο Πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»  του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα ανέρχεται (ανάλογα με την κατηγορία της επένδυσης) ως ακολούθως:

1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

   • Έως 200.000€ εάν συμμετέχει μία επιχείρηση.
   • Έως  350.000€ εάν συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις.
   • Έως 450.000€ εάν συμμετέχουν τρείς επιχειρήσεις.
   • Έως 500.000€ εάν συμμετέχουν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις.

2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς έως 1.000.000€ .

3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων  έως 2.000.000€ .

5. Ποσοστό ενίσχυσης

Το ποσοστό επιδότησης στο Πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»  του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα παρέχεται αποκλειστικά με την μορφή της επιχορήγησης και σχετίζεται ανάλογα με την κατηγορία της επένδυσης (Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς, Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων), αλλά και το μέγεθος της επιχείρησης. Ειδικότερα:

Ι. Κατηγορία Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις:

Επιλέξιμη Δραστηριότητα Κατηγορία έρευνας Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές Επιχειρήσεις
Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης Βιομηχανική Έρευνα 60% 70%
Βιομηχανική Έρευνα υπό προϋποθέσεις 75% 80%
Πειραματική Ανάπτυξη 35% 45%
Πειραματική Ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις 50% 60%
Μελέτη Σκοπιμότητας 60% 70%
Δραστηριότητες Καινοτομίας 50% 50%
Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις 50% 50%

Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη ισχύει, εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

   • το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες καμία μεμονωμένη δεν φέρει άνω του 70% των επιλέξιμων δαπανών, ή
   • τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.

*Η ένταση ενίσχυσης για καινοτομία για ΜΜΕ, για την κατηγορία Συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό δεν υπερβαίνει τα 200.000€ ανά επιχείρηση και για οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών.

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς:

Επιλέξιμη Δραστηριότητα Κατηγορία έρευνας Μεγάλες Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές Επιχειρήσεις
Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης Βιομηχανική Έρευνα 100% 100% 100%
Βιομηχανική Έρευνα υπό προϋποθέσεις 50% 60% 70%
Πειραματική Ανάπτυξη 25% 35% 45%
Πειραματική Ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις 40% 50% 60%
Μελέτη Σκοπιμότητας 50% 60% 70%
Δραστηριότητες Καινοτομίας - 50% 50%
Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις - 50% 50%

Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη ισχύει, εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

    • το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός η περισσοτέρων οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, οι οποίοι φέρουν τουλάχιστον το 10% των επιλέξιμων δαπανών και έχουν δικαίωμα να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους
    • τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.

*Η ένταση ενίσχυσης για καινοτομία για ΜΜΕ, για την κατηγορία Συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό δεν υπερβαίνει τα 200.000€ ανά επιχείρηση και για οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών.

ΙΙΙ. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων:

Επιλέξιμη Δραστηριότητα Κατηγορία έρευνας Μεγάλες Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές Επιχειρήσεις
Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης
Πειραματική Ανάπτυξη
     
25% 35% 45%

Μελέτη Σκοπιμότητας
     
50% 60% 70%
     
Δραστηριότητες Καινοτομίας - 50% 50%
Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις - 50% 50%

*Η ένταση ενίσχυσης για καινοτομία για ΜΜΕ, για την κατηγορία Συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό δεν υπερβαίνει τα 200.000€ ανά επιχείρηση και για οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών.

6. Διάρκεια έργων

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων δεν θα ξεπερνά τους τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία λήψης της εγκριτικής απόφασης του επιχειρηματικού σχεδίου.

*Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η επομένη της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

7. Προϋπολογισμός προγράμματος

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»  του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των €280 εκατ. και θα υλοποιηθεί μέσω τριών (3) ετήσιων κύκλων.

Ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων του Α’ κύκλου του προγράμματος ανέρχεται σε €126 εκατ.

8. Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις στο πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 για τον πρώτο κύκλο θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα από 23/3/2017 έως 7/6/2017.

Τέστ επιλεξιμότητας

Κάντε τώρα το Τέστ Επιλεξιμότητας για το Πρόγραμμα ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 για να δείτε αν μπορείτε να ενταχθείτε στις ευργετικές διατάξεις του.

Προγράμματα Επιδότησης

Website Translation

Greek English French German Italian Russian

Γίνετε Affiliate (Συνεργάτης)

Γίνετε Συνεργάτης (Affiliate) της Delta Consulting Σύμβουλοι Επενδύσεων & Ανάπτυξης, προωθήστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και κερδίστε αυτόματα σημαντικά ποσοστά προμήθειας που αγγίζουν έως και το 30%.

Δωρεάν Εγγραφή

Θεσσαλονίκη: Ιασωνίδου 36 & Αγίας Σοφίας, Τ.Κ. 55634, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Πέλλα: Όρμα Πέλλας - Αριδαία, Τ.Κ. 58400, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Κύλιση στην Αρχή

Copyright © 2012-2017 www.deltaconsulting.gr. All rights reserved.