Πρόγραμμα Leader

 • Ίδρυση/Εκσυγχρονισμός/Επέκταση επιχειρήσεων σε συγκεκριμένες περιοχές ανά Νομό
 • Προϋπολογισμός επένδυσης έως 600.000€
 • Ποσοστό επιχορήγησης έως 65%
 • Υποβολή αιτήσεων ανάλογα με κάθε Νομό

Δείτε περισσότερα...

 • Προγράμματα Επιδότησης (ΕΣΠΑ, Νέος Επενδυτικός Νόμος κλπ)

 • Στρατηγικός - Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

 • Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

 • Τηλ/Fax: 231 220 8820
 • Κιν: 6945 2222 63
HomeΕρευνητικά Προγράμματα (Γ.Γ.Ε.Τ.)

Προγράμματα Επιδότησης

Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Αγροτών»

 

Προκηρύχθηκε το νέο Πρόγραμμα Επιδότησης για την Εγκατάσταση Νέων Αγροτών, ύψους €140 εκατ. από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος επιδότησης των νέων αγροτών είναι η ενίσχυση νέων αγροτών με επιδότηση 10.000€-20.000€, προκειμένου να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση.

Δικαιούχοι

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Πρόγραμμα των Νέων Αγροτών έχουν φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της
ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, εφόσον:

   • Έχουν ηλικία 18-40 ετών.
   • Είναι μόνιμοι κάτοικοι περιοχής εφαρμογής του Μέτρου.
   • Η γεωργική τους εκμετάλλευση (στη φάση σχεδιασμού της πρότασης) έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία μισή (0,5) Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ).
   • Διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης.
Επιλέξιμες Εκμεταλλεύσεις

Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι:

    • Ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους.
    • Μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά τύπο αγροτεμαχίου που είναι επιλέξιμη στα καθεστώτα της ενιαίας ενίσχυσης και σε κάθε άλλη περίπτωση μεγαλύτερα ή ίσα των 1.000 τετραγωνικών μέτρων (1 στρέμμα), με εξαίρεση τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους (πλην των νήσων Κρήτης και Ευβοίας) στα οποία είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτά και μικρότερα αγροτεμάχια.
    • Το σύνολο της εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί για πρώτη φορά σε Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το έτος υποβολής της αίτησης ή και κατά το προηγούμενο έτος.
    • Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Εξαιρέσεις

Δεν είναι επιλέξιμοι ως υποψήφιοι για ένταξη στο Πρόγραμμα των Νέων Αγροτών:

     • Τα νομικά πρόσωπα.
     • Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ασκήσει γεωργική δραστηριότητα στο όνομά τους ή για λογαριασμό τους ως ιδιοκτήτες ή αρχηγοί γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μεγέθους σε εργασία 0,5 ΜΑΕ και άνω στο παρελθόν ή είχαν τον έλεγχο καθ’ οιονδήποτε τρόπο (μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, νόμιμοι εκπρόσωποι, κλπ) νομικού προσώπου που ασκούσε ή εξακολουθεί να ασκεί γεωργική δραστηριότητα κατά τα 5 έτη που προηγούνται της έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας.
     • Οι μόνιμοι ή με σύμβαση υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., οι στρατιωτικοί, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων κλπ.
     • Όσοι λαμβάνουν επιδόματα αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67%.
     • Όσοι έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές) μεγαλύτερο από το 150% του εισοδήματος αναφοράς, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
     • Όσοι έχουν ατομικό εξωγεωργικό εισόδημα μεγαλύτερο από το 100% του εισοδήματος αναφοράς, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
     • Όσοι εκ των οποίων ο/η σύζυγος είναι είτε κατά κύρια απασχόληση γεωργός, είτε είναι αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης μεγέθους απαιτήσεων σε εργασία τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ την οποία λειτουργούσε, ή λάμβανε ενισχύσεις που χορηγούνται σε αρχηγούς γεωργικών εκμεταλλεύσεων δυναμικότητας σε εργασία τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ κατά τα προηγούμενα έτη.
     • Οι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού.
     • Οι σπουδάστριες- σπουδαστές και φοιτήτριες-φοιτητές από την έναρξη της φοίτησης έως τη συμπλήρωση του αριθμού των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.
     • Όσοι εκτίουν ποινές φυλάκισης ή εκκρεμεί εις βάρος τους δίωξη για καλλιέργεια, κατοχή, εμπορία, διάθεση ναρκωτικών ουσιών, ζωοκλοπή, καταστροφή του περιβάλλοντος και απάτη σε βάρος του Δημοσίου ή δεν έχει παρέλθει τριετία από την έκτιση της οποιασδήποτε ποινής για τα αδικήματα αυτά.
     • Όσοι έχουν τύχει απόφασης ένταξης ή/και λάβει ενισχύσεις πρώτης εγκατάστασης και επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις οποτεδήποτε στο παρελθόν.
     • Όσοι δηλώνουν στην αίτηση ενίσχυσης-φάκελο υποψηφιότητας ψευδή ή αναληθή στοιχεία.
Ποσό επιδότησης

Το ποσό επιχορήγησης στο πρόγραμμα εγκατάστασης των Νέων Αγροτών ανέρχεται σε 10.000€-20.000€ και καταβάλλεται σε 3 δόσεις.

Το ύψος της επιδότησης διαμορφώνεται ανάλογα με:

      • Την κατηγορία της περιοχής μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου γεωργού (ορεινή/μειονεκτική/λοιπή).
      • Τον προσανατολισμό της παραγωγής της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση (Φυτική/Ζωική/Μικτή).
      • Το επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση (στόχοι προγράμματος).
Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος επιδότησης των Νέων Αγροτών, ανέρχεται σε €140 εκατ. και κατανέμεται ως εξής:

Περιφέρεια Ύψος Επιδότησης
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 12.600.000€
Κεντρική Μακεδονία 32.400.000€
Δυτική Μακεδονία 6.300.000€
Θεσσαλία 13.600.000€
Ήπειρος 5.100.000€
Ιόνια Νησιά 1.400.000€
Δυτική Ελλάδα 15.500.000€
Στερεά Ελλάδα 5.900.000€
Πελοπόννησος 14.700.000€
Αττική 700.000€
Βόρειο Αιγαίο 7.400.000€
Νότιο Αιγαίο 1.600.000€
Κρήτη 22.800.000€
Σύνολο 140.000.000€

Υποβολή αιτήσεων

Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης-υποβολής φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 18/3/2014 έως 16/5/2014.

Κόστος φακέλου

Η Delta Consulting Σύμβουλοι Επενδύσεων & Ανάπτυξης, προσανατολισμένη στη τρέχουσα οικονομική κρίση και με γνώμονα την βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτηση των Νέων Αγροτών, έχει προσαρμόσει την Τιμολογιακή της Πολιτική αναφορικά με το εν λόγω πρόγραμμα ενίσχυσης των Νέων Αγροτών ως εξής:

Κόστος εκπόνησης Φακέλου (μελέτη & υποβολή): 800€ πλέον ΦΠΑ 23%

Επικοινωνήστε μαζί μας καθημερινά 9:00-17:00 για έγκαιρη ενημέρωση

Μέτρο 123Α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

 

Προκηρύχτηκε την 4/12/2013 το νέο Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Μεταποίησης & Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων με τίτλο "Μέτρο 123Α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων" και συνολικού προϋπολογισμού €100 εκατ.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Μεταποίησης & Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων με τίτλο "Μέτρο 123Α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων", εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 και ενισχύει τον εκσυγχρονισμό/επέκταση Μεταποιητικών επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα.

Σκοπός

Το πρόγραμμα Μέτρο 123Α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων αποσκοπεί στην ενίσχυση επενδύσεων οι οποίες σχετίζονται με την μεταποίηση / εμπορία προϊόντων του πρωτογενή τομέα (εξαιρουμένων των αλιευτικών προϊόντων).

Είδη ενισχύσεων

Τα είδη ενίσχυσης των επενδύσεων που εντάσσονται στο πρόγραμμα Μέτρο 123Α: Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων αφορούν αποκλειστικά στην Επιχορήγηση κεφαλαίου όπου ο φορέας επένδυσης λαμβάνει επιχορήγηση ως ποσοστό επί του κόστους υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Δικαιούχοι

Το πρόγραμμα Μέτρο 123Α: Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 προβλέπει κίνητρα επιχορήγησης σε υφιστάμενες & νέες επιχειρήσεις οι οποίες θα υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια ίδρυσης, εκσυγχρονισμού ή/και επέκτασης μονάδων μεταποίησης & εμπορίας προϊόντων του πρωτογενούς τομέα.

Όσον αφορά το είδος των δικαιούχων, αυτοί μπορεί να είναι:

   • Ατομικές επιχειρήσεις.
   • Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Δημοτικές Επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας).

* Αιτήσεις εταιριών υπό ίδρυση δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Τομείς Δραστηριότητας

Το πρόγραμμα Μέτρο 123Α: Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων περιλαμβάνει τους ακόλουθους Τομείς Δραστηριότητας:

   • Κρέας (επιχειρήσεις Σφαγειοτεχνικών Εγκαταστάσεων, επιχειρήσεις Τεμαχισμού & Τυποποίησης Κρέατος, Κρεατογορές, μονάδες Διαχείρισης Υποπροϊόντων Σφαγής).
   • Γάλα (Τυροκομεία, μονάδες Επεξεργασίας Γάλακτος, μονάδες Παραγωγής Γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος, μονάδες Επεξεργασίας Παραπροϊόντων Γάλακτος).
   • Αυγά – Πουλερικά (μονάδες Τυποποίησης και Συσκευασίας Αυγών, μονάδες Επεξεργασίας Αυγών, Πτηνοσφαγεία, μονάδες Τεμαχισμού – Τυποποίησης και Μεταποίησης Κρέατος Πουλερικών – Κουνελιών, μονάδες Σφαγής Κουνελιών-Ινδιάνων εντός Πτηνοσφαγείων).
   • Μέλι (μονάδες Τυποποίησης/Επεξεργασίας/Μεταποίησης Μελιού, μονάδες Παραγωγής Σακχαρωδών προϊόντων με βάση το Μέλι).
   • Σηροτροφία – Σαλιγκαροτροφία (μονάδες Αναπήνισης Κουκουλιών, μονάδες Μεταποίησης Σαλιγκαριών).
   • Δημητριακά (μονάδες Αποθηκευτικών Χώρων Δημητριακών, μονάδες Ξηραντηρίων Δημητριακών, μονάδες Αποθηκευτικών εγκαταστάσεων Ρυζιού, μονάδες Αποφλοίωσης/Επεξεργασίας/Τυποποίησης Ρυζιού, Silos σε κόμβους σύγχρονων Διακομιστικών κέντρων).
   • Ελαιούχα Προϊόντα (Ελαιοτριβεία, Τυποποιητήρια/Συσκευαστήρια Ελαιολάδου, Ραφιναρίες Ελαιολάδου, Σπορελαιουργεία και Βιομηχανίες Σπορελαιουργίας).
   • Οίνος (Οινοποιεία - υπό προϋποθέσεις)
   • Οπωροκηπευτικά (μονάδες Συσκευασίας/Τυποποίησης/Διαλογής/Συντήρησης/Ψύξης/Αποθήκευσης Νωπών Οπωροκηπευτικών, μονάδες Μεταποίησης Βιομηχανικής Τομάτας/Φρούτων/Λαχανικών/Ξηρών καρπών, Εγκατάσταση Βιολογικού Καθαρισμού και Αξιοποίησης Υπολειμμάτων του τομέα της Μεταποίησης Οπωροκηπευτικών, μονάδες Επεξεργασίας Επιτραπέζιων Ελαιών, μονάδες Μεταποίησης Γεωμήλων).
   • Άνθη (μονάδες δρεπτών ανθέων και γλαστρικών, νέες ανθαγορές/κέντρα διανομής από συλλογικούς φορείς ανθοπαραγωγών).
   • Ζωοτροφές (μονάδες Παραγωγής Τυποποιημένων μιγμάτων ζωοτροφών, μονάδες Αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών, μονάδες Παραγωγής Ζωοτροφών Οικιακών και Γουνοφόρων ζώων).
   • Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό (μονάδες επεξεργασίας & τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού).
   • Φαρμακευτικά & Αρωματικά Φυτά (μονάδες τυποποίησης & επεξεργασίας αρωματικών, φαρμακευτικών φυτών και κρόκου Κοζάνης).

Ενισχυόμενες δαπάνες

Το πρόγραμμα Μέτρο 123Α: Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 ενισχύει τις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

   • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
   • Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων.
   • Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.
   • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.
   • Αγορά καινούργιων οχημάτων – ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς το χώρο τυποποίησης – μεταποίησης, καθώς και την αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου και Ιονίου πελάγους.
   • Την αγορά οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων, στα πλαίσια της δράσης που αφορά σε ίδρυση επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδων αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής.
   • Γενικά έξοδα, μέχρι 5% του συνολικού προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων.
   • Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση).
   • Απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP κλπ).
   • Αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών (συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας κειμένων, software telescripteurs) και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.
   • Κατασκευή κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι 50.000€.
   • Τα έξοδα για την κατασκευή γεώτρησης προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της μονάδας.
   • Στο πλαίσιο των δράσεων που αφορούν σε ιδρύσεις σφαγείων ή/ και εκσυγχρονισμού – συμπλήρωσης υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής και δεδομένης της υποχρεωτικής ταξινόμησης των σφαγίων χοίρου με βάση κοινοτική κλίμακα ταξινόμησης, θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την εφαρμογή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις της Επιτροπής της 17/07/89 αριθ. 89/449/ΕΟΚ κα της 25ης /10/10 αριθμ 2010/642/ΕΕ.

Οι επενδύσεις και δαπάνες που δεν είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση αφορούν:

    • Αγορά οικοπέδου.
    • Αγορά ή απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων.
    • Προσωρινά έργα μη αμέσως συνδεόμενα με την εκτέλεση της πράξης (π.χ. προσωρινό υπόστεγο για τη φύλαξη υλικών κλπ).
    • Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του δικαιούχου.
    • Εξοπλισμό αναψυχής (τηλεοράσεις, video κλπ).
    • Αγορά οχημάτων (εκτός των ειδικών).
    • Λοιπός εξοπλισμός γραφείων (γραφομηχανές, αριθμομηχανές, φωτοτυπικά, έπιπλα κλπ).
    • Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους.
    • Μη φυσικές επενδύσεις συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών επιβαρύνσεων κάθε είδους σε βάρος των δικαιούχων.
    • Αποζημιώσεις σε τρίτους για απαλλοτριώσεις, εκκρεμότητες κλπ.
    • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).
    • Έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού.
    • Αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και εξοπλισμού.
    • Εργασίες πρασίνου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν κλπ.) καθώς και έργα διακόσμησης.
    • Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας.
    • Αμοιβές προσωπικού.
    • Γενικά έξοδα άνω του 10% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.
    • Δαπάνες που αφορούν την αύξηση της δυναμικότητας σε τομείς που υπάρχει περιορισμός στην παραγωγή από τις ΚΟΑ γεωργικών προϊόντων.
    • Δαπάνες που αφορούν την απλή αντικατάσταση.
    • Δαπάνες για τον καθαρισμό της αρχικής θέσης σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης και κόστος αποξήλωσης και μεταφοράς του παλαιού εξοπλισμού ή μέρους αυτού στη νέα θέση.
    • Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης για την υπαγωγή της επένδυσης. Με εξαίρεση τις αμοιβές των μηχανικών, αρχιτεκτόνων και οι δαπάνες άδειας κατασκευής και εκπόνησης της οικονομοτεχνικής μελέτης υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης ενίσχυσης.

Ύψος επένδυσης

Το ύψος επένδυσης που μπορεί να ενισχυθεί από το πρόγραμμα Μέτρο 123Α: Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 ανέρχεται κατ' ελάχιστο σε 100.000€ και κατά μέγιστο σε 10.000.000€.

Ποσοστά ενίσχυσης

Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επένδυσης προκύπτει σύμφωνα με την περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης. Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει μέχρι το 65%, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον εγκεκριμένο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της Χώρας.

Ιδία συμμετοχή

Για την ίδια συμμετοχή (25% επί του συνολικού ύψους της επένδυσης) δεν θα απαιτείται τεκμηρίωση με αντίστοιχη προσκόμιση αποδεικτικών εγγράφων, όπως ίσχυσε στο παρελθόν.

Προκαταβολή

Στα πλαίσια του προγράμματος Μέτρο 123Α: Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής μέχρι και όλου του ύψους της επιδότησης, έναντι εγγυητικής επιστολής από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των Επενδυτικών Σχεδίων στις ευργετικές διατάξεις του προγράμματος Μέτρο 123Α: Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 ξεκινoύν την 30/12/2013 μέχρι εξαντλήσεως των παρεχόμενων πιστώσεων.

Τέστ επιλεξιμότητας

Κάντε τώρα το Τέστ Επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Μέτρο 123Α: Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 για να δείτε αν η επιχείρηση σας μπορεί να ενταχθεί στις ευργετικές διατάξεις του.

Ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων (Β’ κύκλος)

Ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο 2013 το νέο Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας των νέων (Β’ κύκλος), ύψους €60 εκατ. από το ΕΣΠΑ 2007-2013.

Το νέο πρόγραμμα με τίτλο "Ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων (Β’ κύκλος)", θα ενισχύσει 1.600 άνεργους νέους ηλικίας από 18 έως 35 ετών, οι οποίοι θα ιδρύσουν την δική τους επιχείρηση.

Σκοπός

Στόχος του προγράμματος "Ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων (Β’ κύκλος)" είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών νέων με έμφαση σε αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση καινοτομικών ιδεών και περιβαλλοντικά φιλικών παραγωγικών διαδικασιών.

Το πρόγραμμα εστιάζει κυρίως σε τομείς της οικονομίας που δύνανται να στρέψουν την ελληνική επιχειρηματικότητα προς την ουσιαστική εξωστρεφή ανάπτυξη.

Το νέο πρόγραμμα ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας αφορά σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι θα είναι άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 έως 35 ετών που επιθυμούν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση.

Φορέας του προγράμματος ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας αναμένεται να είναι ο ΕΦΕΠΑΕ.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος "Ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων (Β’ κύκλος)" περιλαμβάνουν:

  • Κάλυψη λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης για το πρώτο έτος λειτουργίας της.
  • Δαπάνες για ενέργειες συμβουλευτικής (mentoring).
  • Δαπάνες για την κάλυψη μίας νέας θέσης εργασίας.
  Ποσοστό ενίσχυσης

  Το πρόγραμμα "Ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων (Β’ κύκλος)" περιλαμβάνει:

   • Κλιμακούμενη επιχορήγηση προϋπολογισμού από 20.000€ έως 150.000€.
   • Ποσοστά χρηματοδότησης της τάξης του 40 - 60%, ανάλογα με την περιφέρεια.
   • Πριμοδότηση βαθμολογίας στις περιπτώσεις ανέργων με τέκνα, ΑμEΑ, δημιουργίας νέως θέσεων εργασίας, συμμετοχής σε clusters, θερμοκοιτίδες ή άλλες συνεργατικές προτάσεις.
   Υποβολή αιτήσεων

   Το πρόγραμμα "Ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων (Β’ κύκλος)" αναμένεται να προκηρυχθεί το Α Τρίμηνο του 2013.

Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων

Προκηρύχτηκε την 21/6/2013 από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων το νέο πρόγραμμα "Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων" με συνολικό προϋπολογισμό Δημοσίας Δαπάνης €29,4 εκατ.

Σκοπός

Το Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στον τομέα των πρατηρίων υγρών καυσίμων με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους μέσω της αξιοποίησης νέων τεχνολογικών εργαλείων, συστημάτων εισροών-εκροών με σκοπό την αποτελεσματική παρακολούθηση του ισοζυγίου καυσίμων και τη διασύνδεση του συστήματος με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Το Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» θα υλοποιηθεί με την επιδότηση των πρατηριούχων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Αποθηκών (ΟΣΔΑ), προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή μέτρηση του εισερχομένου και εξερχομένου καυσίμου στα στάδια της παραλαβής και της πώλησης αντίστοιχα, με παρακολούθηση, καταγραφή και σύγκριση (ισοζύγιο) των εξερχομένων από τις αντλίες με τους εναπομένοντες όγκους καυσίμων εντός των δεξαμενών, κατά τη λειτουργία του πρατηρίου σε πραγματικό χρόνο.

Ως ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου εισροών − εκροών, νοείται σύστημα το οποίο απαρτίζεται από:

   • Μηχανισμό (υποσύστημα) μέτρησης στάθμης και θερμοκρασίας δεξαμενής και παρεπόμενα μέρη αυτού.
   • Υποσύστημα παρακολούθησης εκροών από τις αντλίες καυσίμων.
   • Κεντρική μονάδα (κονσόλα) ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων.
   • Υποσύστημα κεντρικής ενημέρωσης δημόσιων αρχών.
Είδη ενισχύσεων

Το προβλεπόμενο είδος ενισχύσεως είναι δημόσια επιχορήγηση προς τους δικαιούχους για την κάλυψη τμήματος της δαπάνης εγκατάστασης εξοπλισμού Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών−Εκροών.

Σημειώνεται ότι κατά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης, η δικαιούχος επιχείρηση θα επιλέγει από σχετικό μητρώο εγκαταστατών τον εγκαταστάτη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών−Εκροών.

Ενισχυόμενες επιχειρήσεις

Δικαιούχοι του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», αποτελούν υφιστάμενες ή νέες επιχειρήσεις (όχι ενώσεις επιχειρήσεων) με ημερομηνία έναρξης των εργασιών τους πριν την 31/12/2011, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα των πρατηρίων υγρών καυσίμων και ο κλάδος δραστηριότητάς τους αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους ακόλουθους κωδικούς ΚΑΔ:

    • 47.3: Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα.
    • 47.78.85: Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας.
    • 47.99.85: Άλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας εκτός καταστημάτων, υπαίθριων.

* Κάθε Επιχείρηση που είναι επιλέξιμη στο πρόγραμμα "Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων" έχει δικαίωμα να υποβάλει μία (1) μόνο πρόταση ανά διακριτή άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων.

Ενισχυόμενες δαπάνες

Οι ενισχυόμενες δαπάνες του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» σχετίζονται με τον αριθμό των αδειοδοτημένων εγκατεστημένων δεξαμενών του πρατηρίου, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα ενισχύσεων ανά μονάδα εξοπλισμού:

Περιγραφή Κατ’ αποκοπή δαπάνη
Κεντρική Υπολογιστική Μονάδα: Η/Υ και απαραίτητο λογισμικό συστήματος Εισροών−Εκροών 1.500€ ανά πρατήριο
Υποσύστημα Αντλιών: Interfaces για τις Αντλίες και Λογισμικό Σύνδεσης και Διαχείρισης Αντλιών 1.250€ ανά πρατήριο
Υποσύστημα Δεξαμενών: Controller (κονσόλα) 500€ ανά πρατήριο
Βυθομετρικές ηλεκτρονικές ράβδοι 400€ ανά δεξαμενή
Αυτόματη Έκδοση Φορολογικών Αποδείξεων: Φορολογικός Μηχανισμός ΕΑΦΔΣΣ 300€ ανά πρατήριο
Θερμικός Εκτυπωτής Αποδείξεων 200€ ανά πρατήριο

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», ήτοι η 21/6/2013.

Ποσοστά ενίσχυσης

Το ύψος της επιχορήγησης θα αντιστοιχεί στον αριθμό των αδειοδοτημένων εγκατεστημένων δεξαμενών του πρατηρίου, βάσει του ακόλουθου πίνακα ενισχύσεων ανά μονάδα εξοπλισμού:

Περιγραφή Κατ’ αποκοπή δαπάνη
Κεντρική Υπολογιστική Μονάδα: Η/Υ και απαραίτητο λογισμικό συστήματος Εισροών−Εκροών 1.500€ ανά πρατήριο
Υποσύστημα Αντλιών: Interfaces για τις Αντλίες και Λογισμικό Σύνδεσης και Διαχείρισης Αντλιών 1.250€ ανά πρατήριο
Υποσύστημα Δεξαμενών: Controller (κονσόλα) 500€ ανά πρατήριο
Βυθομετρικές ηλεκτρονικές ράβδοι 400€ ανά δεξαμενή
Αυτόματη Έκδοση Φορολογικών Αποδείξεων: Φορολογικός Μηχανισμός ΕΑΦΔΣΣ 300€ ανά πρατήριο
Θερμικός Εκτυπωτής Αποδείξεων 200€ ανά πρατήριο
Διάρκεια επενδυτικών σχεδίων

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων που θα εγκριθούν δε δύναται να ξεπερνά τους τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έγκρισής τους.

Υποβολή προτάσεων

Η υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», θα διεξαχθεί σε τρεις (3) κύκλους ως ακολούθως:
Α΄ Κύκλος: Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης (έως 22/8/2013).
Β΄ Κύκλος: Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας, Ιωαννίνων (αναμένεται).
Γ΄ Κύκλος: Λοιπή Ελληνική Επικράτεια (αναμένεται).

Τέστ επιλεξιμότητας

Κάντε τώρα το Τέστ Επιλεξιμότητας για το Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» για να δείτε αν η επιχείρηση σας μπορεί να ενταχθεί στις ευργετικές διατάξεις του.

Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο

Ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο 2013 το νέο Πρόγραμμα με τίτλο "Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο", ύψους €12,78 εκατ. από το ΕΣΠΑ 2007-2013.

Το νέο πρόγραμμα με τίτλο "Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο", θα ενισχύσει 3.000 άνεργους νέους ηλικίας έως 35 ετών, οι οποίοι θα ιδρύσουν την δική τους αγροτική μονάδα.

Σκοπός

Στόχοι του προγράμματος "Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο" αποτελούν:

  • Η προώθηση ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών στην απασχόληση, μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων τους στον αγροτοδιατροφικό τομέα.
  • Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα.
  Κατηγορίες ενισχύσεων

  Το νέο πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο" αφορά σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

  Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

   • Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, σε θέματα επιχειρηματικότητας, έναρξης και διαχείρισης αγροτικής μονάδας.
   • Συμβουλευτική σχετικά με την προετοιμασία και ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων, την επιλογή του είδους της επιχειρηματικής δράσης και του τρόπου διαχείρισής της, καθώς και ενημέρωση για πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης.
   • Υποβοήθηση επενδυτικής δραστηριότητας, δηλαδή εξεύρεση κονδυλίων έναρξης και εντοπισμός ενδιαφερομένων επενδυτών.
   Ωφελούμενοι

   Ωφελούμενοι θα είναι άνεργοι νέοι ηλικίας έως 35 ετών.

   Φορέας του προγράμματος "Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο" αναμένεται να είναι ο ΟΑΕΔ.

   Επιλέξιμες δαπάνες

   Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος "Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο" περιλαμβάνουν:

    • Κατάρτιση με εκπαιδευτικό επίδομα 5€ ανά ώρα.
    • Συμβουλευτική υποστήριξη (mentoring) των νέων επιχειρηματιών, η οποία ανέρχεται κατά μέγιστο σε 3.000€.
    Υποβολή αιτήσεων

    Το πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο" αναμένεται να προκηρυχθεί το Α Τρίμηνο του 2013.

Προγράμματα Επιδότησης

Website Translation

Greek English French German Italian Russian

Θεσσαλονίκη: Ιασωνίδου 36 & Αγίας Σοφίας, Τ.Κ. 55634, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Πέλλα: Όρμα Πέλλας - Αριδαία, Τ.Κ. 58400, Τηλ/Fax: +30 238 450 0879

Κύλιση στην Αρχή

Copyright © 2012-2014 www.deltaconsulting.gr. All rights reserved.