Πρόγραμμα Επιχειρηματική Ευκαιρία

 • Ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους σε όλη την Ελλάδα.
 • Προϋπολογισμός επένδυσης από 25.000€ έως 40.000€
 • Ποσοστό επιχορήγησης 100% για κάλυψη λειτουργικών αναγκών.
 • Σε φάση προδημοσίευσης - Αναμένεται αρχές 2015.

Δείτε περισσότερα...

 • Προγράμματα Επιδότησης (ΕΣΠΑ, Νέος Επενδυτικός Νόμος κλπ)

 • Στρατηγικός - Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

 • Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

 • Τηλ/Fax: 231 220 8820
 • Κιν: 6945 2222 63
HomeΕρευνητικά Προγράμματα (Γ.Γ.Ε.Τ.)Προγράμματα Επιδότησης

Ερευνητικά Προγράμματα (Γ.Γ.Ε.Τ.)

Προγράμματα Επιδότησης

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

 Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

 

 

Ανακοινώθηκε την 26/8/2015 το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 με προϋπολογισμό δημοσίας δαπάνης €120 εκατ.

Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά την χρηματοδότηση με 100% επιδότηση (έως 50.000€) ανέργων ή ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι θα δώσουν έμφαση στην υλοποίηση καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων σε συγκεκριμένους τομείς.

Σκοπός

Στόχος του Προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της χρηματοδότησης καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας, από νέες, βιώσιμες επιχειρήσεις.

Κατηγορίες ενισχύσεων

Το Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Το κίνητρο ενίσχυσης που θα παρέχεται από το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα αφορά επιχορήγηση κατά 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης της επιχείρησης, για διάστημα 24 μηνών από την έναρξη των εργασιών της.

Ενισχυόμενες επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 ενισχύονται άνεργοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες, άνω των 25 ετών, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι:

  • Άνεργοι με κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ ή
  • Ελεύθεροι επαγγελματίες που θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις, σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας.

Οι επαγγελματικές δραστηριότητεςπου θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα ενδεικτικά θα αφορούν στους παρακάτω Τομείς Προτεραιότητας:

  • Αγροδιατροφή.
  • Ενέργεια.
  • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες.
  • Εφοδιαστική Αλυσίδα.
  • Περιβάλλον.
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
  • Υγεία-Φάρμακα.
  • Υλικά-Κατασκευές.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες του Προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορούν:

  • Παραγωγικός εξοπλισμός.
  • Λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας).
  • Δαπάνες προβολής-προώθησης και δικτύωσης.
  • Κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου).
  • Αμοιβές τρίτων.
  • Γενικός εξοπλισμός κλπ.

Ύψος επένδυσης

Το ύψος κάθε επενδυτικού σχεδίου στο Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα ανέρχεται έως 50.000€.

Ποσοστό ενίσχυσης

Το ποσοστό επιδότησης στο Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα ανέρχεται στο 100% της επένδυσης και θα παρέχεται αποκλειστικά με την μορφή της επιχορήγησης.

Διάρκεια έργων

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων δεν θα ξεπερνά τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία λήψης της εγκριτικής απόφασης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Προϋπολογισμός προγράμματος

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 ανέρχεται σε €120 εκατ.(αναμένονται να προκηρυχθούν 2 κύκλοι των €60 εκ. έκαστος για το 2015 & 2016 αντίστοιχα).

Ο εκτιμώμενος αριθμός των τελικών ωφελούμενων από το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 ανέρχεται σε 2.500 νέες επιχειρήσεις και 4.500 νέες θέσεις εργασίας.

Χρονοδιάγραμμα

Το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά τα ακόλουθα:

  • Προδημοσίευση προκήρυξης: Σεπτέμβριος 2015.
  • Διαγωνιστική διαδικασία επιλογής Ενδιαμέσου Φορέα: Οκτώβριος 2015.
  • Προκήρυξη - Υποβολές προτάσεων Α’ κύκλου: Δεκέμβριος 2015 - Μάρτιος 2016.
  • Εντάξεις Α’ κύκλου και έναρξη υλοποίησης: Ιούνιος 2016.
  • Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη.

Υποβολή αιτήσεων

Οι επενδυτικές προτάσεις του προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (θα ανακοινωθεί με την προκήρυξη του προγράμματος) σε ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα.

Τέστ επιλεξιμότητας

Κάντε τώρα το Τέστ Επιλεξιμότητας για το Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 για να δείτε αν μπορείτε να ενταχθείτε στις ευργετικές διατάξεις του.

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 πρόγραμμα πτυχιούχων

Ανακοινώθηκε την 26/8/2015 το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 με προϋπολογισμό δημοσίας δαπάνης €50 εκατ.

Το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά την χρηματοδότηση με 100% επιδότηση (από 5.000€ έως 25.000€)πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους.

Σκοπός

Στόχος του Προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της χρηματοδότησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους.

Κατηγορίες ενισχύσεων

Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Το κίνητρο ενίσχυσης που θα παρέχεται από το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα αφορά επιχορήγηση κατά 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης της επιχείρησης, για διάστημα 24 μηνών από την έναρξη των εργασιών της.

Ενισχυόμενες επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 ενισχύονται πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι:

  • Άνεργοι με κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ ή
  • Ελεύθεροι επαγγελματίες που θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις, σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.

Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες: Ιατρού, Οδοντιάτρου, Κτηνιάτρου, Φυσιοθεραπευτή, Βιολόγου, Ψυχολόγου, Μαίας, Δικηγόρου, Αρχιτέκτονα, Μηχανικού, Τοπογράφου, Χημικού, Γεωπόνου, Γεωλόγου, Δασολόγου, Ωκεανογράφου, Σχεδιαστή, Δημοσιογράφου, Συγγραφέα, Διερμηνέα, Ξεναγού, Μεταφραστή, Καθηγητή ή Δασκάλου, Καλλιτέχνη Γλύπτη ή Ζωγράφου ή Σκιτσογράφου ή Χαράκτη, Ηθοποιού, Μουσικού, Χορευτή, Χορογράφου, Σκηνοθέτη, Σκηνογράφου, Ενδυματολόγου, Διακοσμητή, Οικονομολόγου, Αναλυτή, Προγραμματιστή, Ερευνητή ή Συμβούλου επιχειρήσεων, Λογιστή ή Φοροτέχνη, Αναλογιστή, Κοινωνιολόγου και Κοινωνικού λειτουργού, κ.α.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες του Προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορούν:

  • Επαγγελματικός εξοπλισμός (με την μορφή αποσβέσεων).
  • Λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας).
  • Δαπάνες προβολής-προώθησης & δικτύωσης.
  • Κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου).
  • Αμοιβές τρίτων (πχ. λογιστής, δικηγόρος κλπ).
  • Γενικός εξοπλισμός, αναλώσιμα γραφείου κλπ.

Ύψος επένδυσης

Το ύψους κάθε επενδυτικού σχεδίου στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα κυμαίνεται μεταξύ 5.000€-25.000€.

Ποσοστό ενίσχυσης

Το ποσοστό επιδότησης στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα ανέρχεται στο 100% της επένδυσης και θα παρέχεται αποκλειστικά με την μορφή της επιχορήγησης.

Διάρκεια έργων

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων δεν θα ξεπερνά τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία λήψης της εγκριτικής απόφασης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Προϋπολογισμός προγράμματος

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 ανέρχεται σε €50 εκατ. (αναμένονται να προκηρυχθούν 2 κύκλοι των €25 εκ. έκαστος για το 2015 & 2016 αντίστοιχα).

Χρονοδιάγραμμα

Το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά τα ακόλουθα:

  • Προδημοσίευση προκήρυξης: Σεπτέμβριος 2015.
  • Διαγωνιστική διαδικασία επιλογής Ενδιαμέσου Φορέα: Οκτώβριος 2015.
  • Προκήρυξη - Υποβολές προτάσεων Α’ κύκλου: Δεκέμβριος 2015 - Μάρτιος 2016.
  • Εντάξεις Α’ κύκλου και έναρξη υλοποίησης: Ιούνιος 2016.
  • Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη.

Υποβολή αιτήσεων

Οι επενδυτικές προτάσεις του προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (θα ανακοινωθεί με την προκήρυξη του προγράμματος) σε ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα.

Τέστ επιλεξιμότητας

Κάντε τώρα το Τέστ Επιλεξιμότητας για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 για να δείτε αν μπορείτε να ενταχθείτε στις ευργετικές διατάξεις του.

ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΣΠΑ 2014-2020

Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων

 πρόγραμμα Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ανακοινώθηκε την 26/8/2015 το πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 με προϋπολογισμό δημοσίας δαπάνης €50 εκατ.

Το πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά την χρηματοδότηση με 50% επιδότηση (και έως 300.000€)υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τομέα του Τουρισμού.

Σκοπός

Στόχος του Προγράμματος «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι ο εκσυγχρονισμός, ποιοτική αναβάθμιση και εμπλουτισμός των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των τουριστικών επιχειρήσεων, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Κατηγορίες ενισχύσεων

Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Το κίνητρο ενίσχυσης που θα παρέχεται από το πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα αφορά επιχορήγηση κατά 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης της επιχείρησης, για διάστημα 24 μηνών από την έναρξη των εργασιών της.

Ενισχυόμενες επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020ενισχύονται Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (έως 50 άτομα απασχολούμενου προσωπικού) που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τομέα του Τουρισμού.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες του Προγράμματος «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορούν:

  • Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών.
  • Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος.
  • Παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ).
  • Πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών.
  • Προβολή-Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους.
  • Αμοιβές Συμβούλων.
  • Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού.

Ύψος επένδυσης

Το ύψους κάθε επενδυτικού σχεδίου στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα κυμαίνεται μεταξύ 30.000€-300.000€.

Ποσοστό ενίσχυσης

Το ποσοστό επιδότησης στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα ανέρχεται στο 50% της επένδυσης και θα παρέχεται αποκλειστικά με την μορφή της επιχορήγησης.

Διάρκεια έργων

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων δεν θα ξεπερνά τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία λήψης της εγκριτικής απόφασης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Προϋπολογισμός προγράμματος

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 ανέρχεται σε €50 εκατ.(αναμένονται να προκηρυχθούν 2 κύκλοι των €25 εκ. έκαστος για το 2015 & 2016 αντίστοιχα).

Ο εκτιμώμενος αριθμός των τελικών ωφελούμενων επιχειρήσεων αναμένεται από 600 έως 700 Τουριστικές Μικρές και Πολύ μικρές επιχειρήσεις (ανάλογα με τους προϋπολογισμούς των εγκεκριμένων Επενδυτικών σχεδίων).

Χρονοδιάγραμμα

Το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά τα ακόλουθα:

  • Προδημοσίευση προκήρυξης: Σεπτέμβριος 2015.
  • Διαγωνιστική διαδικασία επιλογής Ενδιαμέσου Φορέα: Οκτώβριος 2015.
  • Προκήρυξη - Υποβολές προτάσεων Α’ κύκλου: Δεκέμβριος 2015 - Μάρτιος 2016.
  • Εντάξεις Α’ κύκλου και έναρξη υλοποίησης: Ιούνιος 2016.
  • Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη.

Υποβολή αιτήσεων

Οι επενδυτικές προτάσεις του προγράμματος «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (θα ανακοινωθεί με την προκήρυξη του προγράμματος) σε ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα.

Τέστ επιλεξιμότητας

Κάντε τώρα το Τέστ Επιλεξιμότητας για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 για να δείτε αν μπορείτε να ενταχθείτε στις ευργετικές διατάξεις του.

Επιχειρηματική Ευκαιρία

πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία»

Προδημοσιεύτηκε την 11/12/2014 το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 με προϋπολογισμό δημοσίας δαπάνης €50 εκατ.

Το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά την χρηματοδότηση με 100% επιδότηση (και έως 40.000€) υπό ίδρυση καινοτόμων επιχειρήσεων, που θα δημιουργηθούν από ανέργους.

Σκοπός

Στόχος του Προγράμματος «Επιχειρηματική Ευκαιρία» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι η δημιουργία νέων επιχειρήσεων από εγγεγραμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ ανέργους, οι οποίοι θα δημιουργήσουν την δική τους καινοτόμα επιχείρηση και η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Κατηγορίες ενισχύσεων

Το Πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Το κίνητρο ενίσχυσης που θα παρέχεται από το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα αφορά επιχορήγηση κατά 100% των λειτουργικών δαπανών της επιχείρησης, για διάστημα 24 μηνών από την έναρξη των εργασιών της.

Ενισχυόμενες επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επιχειρηματική Ευκαιρία» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 ενισχύονται υπό σύσταση επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει:

   • Να έχουν κάνει έναρξη στη ΔΟΥ μετά την ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος (αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος αρχές του 2015).
   • Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
   • Να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές:
    • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
    • Ομόρρυθμη Εταιρεία
    • Ετερόρρυθμη Εταιρεία
    • Ι.Κ.Ε.
    • Ατομική επιχείρηση
    • Κοινωνική επιχείρηση
   • Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας επενδυτικής πρότασης.
   • Το επιχειρηματικό τους σχέδιο να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (αναμένεται να ανακοινωθούν με την προκήρυξη του προγράμματος).

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες του προγράμματος «Επιχειρηματική Ευκαιρία» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα ανακοινωθούν με την προκήρυξη του προγράμματος η οποία εκτιμάται για αρχές του 2015.

Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν καινοτομικό χαρακτήρα και να αφορούν, κατά προτεραιότητα, τους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς:

    • Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων
    • Εφοδιαστική Αλυσίδα
    • Ενέργεια
    • Περιβάλλον
    • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
    • Τουρισμός
    • Υγεία
    • Υλικά-Κατασκευές
    • Πολιτιστική-Δημιουργική Βιομηχανία

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες του Προγράμματος «Επιχειρηματική Ευκαιρία» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορούν:

     • Λειτουργικές δαπάνες (Ενοίκια, Λογαριασμοί ΔΕΚΟ, Δαπάνες Θέρμανσης, Έξοδα προβολής & διαφήμισης).
     • Προμήθεια πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων, Αναλώσιμα είδη, Αποσβέσεις παγίων.
     • Δαπάνες παροχής υπηρεσιών (Νομικής, Συμβουλευτικής, Λογιστικής υποστήριξης).
     • Δαπάνες σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου.
     • Ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΤΕΙΣΥΔ κλπ).
     • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας υπό την προϋπόθεση διατήρησής της/τους μετά το πέρας της επιχορήγησής της/τους (θα ανακοινωθούν περισσότερες πληροφορίες με την προκήρυξη του προγράμματος).

*Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

Ύψος επένδυσης

Το ύψους κάθε επενδυτικού σχεδίου στο Πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα κυμαίνεται μεταξύ 25.000€-40.000€.

Ποσοστό ενίσχυσης

Το ποσοστό επιδότησης στο Πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα ανέρχεται στο 100% της επένδυσης και θα παρέχεται αποκλειστικά με την μορφή της επιχορήγησης.

Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής της επιχορήγησης μέχρι και το 40% της συνολικής επένδυσης, η οποία θα παρέχεται έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Εναλλακτικά, η επιδότηση θα καταβάλλεται αναλογικά ανάλογα με την υλοποίηση της επένδυσης (2 ή 3 δόσεις - θα ανακοινωθεί με την προκήρυξη του προγράμματος).

Διάρκεια έργων

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων δεν θα ξεπερνά τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία λήψης της εγκριτικής απόφασης του επιχειρηματικού σχεδίου και την έναρξη της επιχείρησης στην Δ.Ο.Υ.

Υποβολή αιτήσεων

Οι επενδυτικές προτάσεις του προγράμματος «Επιχειρηματική Ευκαιρία» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (θα ανακοινωθεί με την προκήρυξη του προγράμματος) σε ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα.

Τέστ επιλεξιμότητας

Κάντε τώρα το Τέστ Επιλεξιμότητας για το Πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 για να δείτε αν μπορείτε να ενταχθείτε στις ευργετικές διατάξεις του.

Κόστος φακέλου

Η Delta Consulting Σύμβουλοι Επενδύσεων & Ανάπτυξης, προσανατολισμένη στη τρέχουσα οικονομική κρίση και με γνώμονα την βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτηση της ευπαθούς ομάδας των ανέργων, έχει προσαρμόσει την Τιμολογιακή της πολιτική αναφορικά με το εν λόγω πρόγραμμα ενίσχυσης των ανέργων ως εξής:

Κόστος εκπόνησης φακέλου: 300€

*Το κόστος εκπόνησης φακέλου των 300€ είναι επιδοτούμενο στο πλαίσιο του προγράμματος (επιλέξιμη δαπάνη) και επιστρέφεται στον δικαιούχο από το πρόγραμμα σε περίπτωση έγκρισης.

Προγράμματα Επιδότησης

Website Translation

Greek English French German Italian Russian

Θεσσαλονίκη: Ιασωνίδου 36 & Αγίας Σοφίας, Τ.Κ. 55634, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Πέλλα: Όρμα Πέλλας - Αριδαία, Τ.Κ. 58400, Τηλ/Fax: +30 238 450 0879

Κύλιση στην Αρχή

Copyright © 2012-2014 www.deltaconsulting.gr. All rights reserved.