Πρόγραμμα Επιχειρηματική Ευκαιρία

 • Ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους σε όλη την Ελλάδα.
 • Προϋπολογισμός επένδυσης από 25.000€ έως 40.000€
 • Ποσοστό επιχορήγησης 100% για κάλυψη λειτουργικών αναγκών.
 • Σε φάση προδημοσίευσης - Αναμένεται αρχές 2015.

Δείτε περισσότερα...

 • Προγράμματα Επιδότησης (ΕΣΠΑ, Νέος Επενδυτικός Νόμος κλπ)

 • Στρατηγικός - Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

 • Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

 • Τηλ/Fax: 231 220 8820
 • Κιν: 6945 2222 63
HomeΕρευνητικά Προγράμματα (Γ.Γ.Ε.Τ.)

Προγράμματα Επιδότησης

ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΣΠΑ 2014-2020

Επιχειρηματική Ευκαιρία

Προδημοσιεύτηκε την 11/12/2014 το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 με προϋπολογισμό δημοσίας δαπάνης €50 εκατ.

Το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά την χρηματοδότηση με 100% επιδότηση (και έως 40.000€) υπό ίδρυση καινοτόμων επιχειρήσεων, που θα δημιουργηθούν από ανέργους.

Σκοπός

Στόχος του Προγράμματος «Επιχειρηματική Ευκαιρία» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι η δημιουργία νέων επιχειρήσεων από εγγεγραμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ ανέργους, οι οποίοι θα δημιουργήσουν την δική τους καινοτόμα επιχείρηση και η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Κατηγορίες ενισχύσεων

Το Πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Το κίνητρο ενίσχυσης που θα παρέχεται από το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα αφορά επιχορήγηση κατά 100% των λειτουργικών δαπανών της επιχείρησης, για διάστημα 24 μηνών από την έναρξη των εργασιών της.

Ενισχυόμενες επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επιχειρηματική Ευκαιρία» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 ενισχύονται υπό σύσταση επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει:

   • Να έχουν κάνει έναρξη στη ΔΟΥ μετά την ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος (αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος αρχές του 2015).
   • Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
   • Να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές:
    • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
    • Ομόρρυθμη Εταιρεία
    • Ετερόρρυθμη Εταιρεία
    • Ι.Κ.Ε.
    • Ατομική επιχείρηση
    • Κοινωνική επιχείρηση
   • Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας επενδυτικής πρότασης.
   • Το επιχειρηματικό τους σχέδιο να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (αναμένεται να ανακοινωθούν με την προκήρυξη του προγράμματος).

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες του προγράμματος «Επιχειρηματική Ευκαιρία» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα ανακοινωθούν με την προκήρυξη του προγράμματος η οποία εκτιμάται για αρχές του 2015.

Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν καινοτομικό χαρακτήρα και να αφορούν, κατά προτεραιότητα, τους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς:

    • Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων
    • Εφοδιαστική Αλυσίδα
    • Ενέργεια
    • Περιβάλλον
    • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
    • Τουρισμός
    • Υγεία
    • Υλικά-Κατασκευές
    • Πολιτιστική-Δημιουργική Βιομηχανία

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες του Προγράμματος «Επιχειρηματική Ευκαιρία» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορούν:

     • Λειτουργικές δαπάνες (Ενοίκια, Λογαριασμοί ΔΕΚΟ, Δαπάνες Θέρμανσης, Έξοδα προβολής & διαφήμισης).
     • Προμήθεια πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων, Αναλώσιμα είδη, Αποσβέσεις παγίων.
     • Δαπάνες παροχής υπηρεσιών (Νομικής, Συμβουλευτικής, Λογιστικής υποστήριξης).
     • Δαπάνες σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου.
     • Ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΤΕΙΣΥΔ κλπ).
     • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας υπό την προϋπόθεση διατήρησής της/τους μετά το πέρας της επιχορήγησής της/τους (θα ανακοινωθούν περισσότερες πληροφορίες με την προκήρυξη του προγράμματος).

*Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

Ύψος επένδυσης

Το ύψους κάθε επενδυτικού σχεδίου στο Πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα κυμαίνεται μεταξύ 25.000€-40.000€.

Ποσοστό ενίσχυσης

Το ποσοστό επιδότησης στο Πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα ανέρχεται στο 100% της επένδυσης και θα παρέχεται αποκλειστικά με την μορφή της επιχορήγησης.

Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής της επιχορήγησης μέχρι και το 40% της συνολικής επένδυσης, η οποία θα παρέχεται έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Εναλλακτικά, η επιδότηση θα καταβάλλεται αναλογικά ανάλογα με την υλοποίηση της επένδυσης (2 ή 3 δόσεις - θα ανακοινωθεί με την προκήρυξη του προγράμματος).

Διάρκεια έργων

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων δεν θα ξεπερνά τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία λήψης της εγκριτικής απόφασης του επιχειρηματικού σχεδίου και την έναρξη της επιχείρησης στην Δ.Ο.Υ.

Υποβολή αιτήσεων

Οι επενδυτικές προτάσεις του προγράμματος «Επιχειρηματική Ευκαιρία» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (θα ανακοινωθεί με την προκήρυξη του προγράμματος) σε ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα.

Τέστ επιλεξιμότητας

Κάντε τώρα το Τέστ Επιλεξιμότητας για το Πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 για να δείτε αν μπορείτε να ενταχθείτε στις ευργετικές διατάξεις του.

Κόστος φακέλου

Η Delta Consulting Σύμβουλοι Επενδύσεων & Ανάπτυξης, προσανατολισμένη στη τρέχουσα οικονομική κρίση και με γνώμονα την βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτηση της ευπαθούς ομάδας των ανέργων, έχει προσαρμόσει την Τιμολογιακή της πολιτική αναφορικά με το εν λόγω πρόγραμμα ενίσχυσης των ανέργων ως εξής:

Κόστος εκπόνησης φακέλου: 300€

*Το κόστος εκπόνησης φακέλου των 300€ είναι επιδοτούμενο στο πλαίσιο του προγράμματος (επιλέξιμη δαπάνη) και επιστρέφεται στον δικαιούχο από το πρόγραμμα σε περίπτωση έγκρισης.

Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Αγροτών»

 

Προκηρύχθηκε το νέο Πρόγραμμα Επιδότησης για την Εγκατάσταση Νέων Αγροτών, ύψους €140 εκατ. από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος επιδότησης των νέων αγροτών είναι η ενίσχυση νέων αγροτών με επιδότηση 10.000€-20.000€, προκειμένου να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση.

Δικαιούχοι

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Πρόγραμμα των Νέων Αγροτών έχουν φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της
ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, εφόσον:

   • Έχουν ηλικία 18-40 ετών.
   • Είναι μόνιμοι κάτοικοι περιοχής εφαρμογής του Μέτρου.
   • Η γεωργική τους εκμετάλλευση (στη φάση σχεδιασμού της πρότασης) έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία μισή (0,5) Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ).
   • Διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης.
Επιλέξιμες Εκμεταλλεύσεις

Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι:

    • Ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους.
    • Μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά τύπο αγροτεμαχίου που είναι επιλέξιμη στα καθεστώτα της ενιαίας ενίσχυσης και σε κάθε άλλη περίπτωση μεγαλύτερα ή ίσα των 1.000 τετραγωνικών μέτρων (1 στρέμμα), με εξαίρεση τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους (πλην των νήσων Κρήτης και Ευβοίας) στα οποία είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτά και μικρότερα αγροτεμάχια.
    • Το σύνολο της εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί για πρώτη φορά σε Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το έτος υποβολής της αίτησης ή και κατά το προηγούμενο έτος.
    • Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Εξαιρέσεις

Δεν είναι επιλέξιμοι ως υποψήφιοι για ένταξη στο Πρόγραμμα των Νέων Αγροτών:

     • Τα νομικά πρόσωπα.
     • Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ασκήσει γεωργική δραστηριότητα στο όνομά τους ή για λογαριασμό τους ως ιδιοκτήτες ή αρχηγοί γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μεγέθους σε εργασία 0,5 ΜΑΕ και άνω στο παρελθόν ή είχαν τον έλεγχο καθ’ οιονδήποτε τρόπο (μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, νόμιμοι εκπρόσωποι, κλπ) νομικού προσώπου που ασκούσε ή εξακολουθεί να ασκεί γεωργική δραστηριότητα κατά τα 5 έτη που προηγούνται της έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας.
     • Οι μόνιμοι ή με σύμβαση υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., οι στρατιωτικοί, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων κλπ.
     • Όσοι λαμβάνουν επιδόματα αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67%.
     • Όσοι έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές) μεγαλύτερο από το 150% του εισοδήματος αναφοράς, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
     • Όσοι έχουν ατομικό εξωγεωργικό εισόδημα μεγαλύτερο από το 100% του εισοδήματος αναφοράς, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
     • Όσοι εκ των οποίων ο/η σύζυγος είναι είτε κατά κύρια απασχόληση γεωργός, είτε είναι αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης μεγέθους απαιτήσεων σε εργασία τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ την οποία λειτουργούσε, ή λάμβανε ενισχύσεις που χορηγούνται σε αρχηγούς γεωργικών εκμεταλλεύσεων δυναμικότητας σε εργασία τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ κατά τα προηγούμενα έτη.
     • Οι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού.
     • Οι σπουδάστριες- σπουδαστές και φοιτήτριες-φοιτητές από την έναρξη της φοίτησης έως τη συμπλήρωση του αριθμού των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.
     • Όσοι εκτίουν ποινές φυλάκισης ή εκκρεμεί εις βάρος τους δίωξη για καλλιέργεια, κατοχή, εμπορία, διάθεση ναρκωτικών ουσιών, ζωοκλοπή, καταστροφή του περιβάλλοντος και απάτη σε βάρος του Δημοσίου ή δεν έχει παρέλθει τριετία από την έκτιση της οποιασδήποτε ποινής για τα αδικήματα αυτά.
     • Όσοι έχουν τύχει απόφασης ένταξης ή/και λάβει ενισχύσεις πρώτης εγκατάστασης και επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις οποτεδήποτε στο παρελθόν.
     • Όσοι δηλώνουν στην αίτηση ενίσχυσης-φάκελο υποψηφιότητας ψευδή ή αναληθή στοιχεία.
Ποσό επιδότησης

Το ποσό επιχορήγησης στο πρόγραμμα εγκατάστασης των Νέων Αγροτών ανέρχεται σε 10.000€-20.000€ και καταβάλλεται σε 3 δόσεις.

Το ύψος της επιδότησης διαμορφώνεται ανάλογα με:

      • Την κατηγορία της περιοχής μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου γεωργού (ορεινή/μειονεκτική/λοιπή).
      • Τον προσανατολισμό της παραγωγής της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση (Φυτική/Ζωική/Μικτή).
      • Το επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση (στόχοι προγράμματος).
Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος επιδότησης των Νέων Αγροτών, ανέρχεται σε €140 εκατ. και κατανέμεται ως εξής:

Περιφέρεια Ύψος Επιδότησης
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 12.600.000€
Κεντρική Μακεδονία 32.400.000€
Δυτική Μακεδονία 6.300.000€
Θεσσαλία 13.600.000€
Ήπειρος 5.100.000€
Ιόνια Νησιά 1.400.000€
Δυτική Ελλάδα 15.500.000€
Στερεά Ελλάδα 5.900.000€
Πελοπόννησος 14.700.000€
Αττική 700.000€
Βόρειο Αιγαίο 7.400.000€
Νότιο Αιγαίο 1.600.000€
Κρήτη 22.800.000€
Σύνολο 140.000.000€

Υποβολή αιτήσεων

Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης-υποβολής φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 18/3/2014 έως 16/5/2014.

Κόστος φακέλου

Η Delta Consulting Σύμβουλοι Επενδύσεων & Ανάπτυξης, προσανατολισμένη στη τρέχουσα οικονομική κρίση και με γνώμονα την βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτηση των Νέων Αγροτών, έχει προσαρμόσει την Τιμολογιακή της Πολιτική αναφορικά με το εν λόγω πρόγραμμα ενίσχυσης των Νέων Αγροτών ως εξής:

Κόστος εκπόνησης Φακέλου (μελέτη & υποβολή): 800€ πλέον ΦΠΑ 23%

Επικοινωνήστε μαζί μας καθημερινά 9:00-17:00 για έγκαιρη ενημέρωση

Επιχειρούμε Δυναμικά

Προδημοσιεύτηκε την 11/12/2014 το πρόγραμμα «Επιχειρούμε Δυναμικά» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 με προϋπολογισμό δημοσίας δαπάνης €50 εκατ.

Το πρόγραμμα «Επιχειρούμε Δυναμικά» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά την χρηματοδότηση με 50% επιδότηση νέων & υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας.

Σκοπός

Στόχος του Προγράμματος «Επιχειρούμε Δυναμικά» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός νέων & υφιστάμενων επιχειρήσεων, με την υιοθέτηση της χρήσης των ΤΠΕ, την αύξηση του βαθμού τυποποίησης και πιστοποίησης των προϊόντων, την ανάπτυξη ποιοτικά ολοκληρωμένων υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Κατηγορίες ενισχύσεων

Το Πρόγραμμα «Επιχειρούμε Δυναμικά» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Το κίνητρο ενίσχυσης που θα παρέχεται από το πρόγραμμα «Επιχειρούμε Δυναμικά» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα αφορά επιχορήγηση κατά 50% παγίου εξοπλισμού της επιχείρησης, για διάστημα 18 μηνών από την έγκριση του επενδυτικού της σχεδίου.

Ενισχυόμενες επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επιχειρούμε Δυναμικά» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 ενισχύονται νέες & υφιστάμενες επιχειρήσεις (ίδρυση πριν από 1/1/2014) οι οποίες θα πρέπει:

   • Να λειτουργούν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
   • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές:
    • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
    • Ομόρρυθμη Εταιρεία
    • Ετερόρρυθμη Εταιρεία
    • Ι.Κ.Ε.
    • Ατομική επιχείρηση
   • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης.
   • Να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο.
   • Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες του προγράμματος «Επιχειρούμε Δυναμικά» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα ανακοινωθούν με την προκήρυξη του προγράμματος η οποία εκτιμάται για αρχές του 2015.

Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν καινοτομικό χαρακτήρα και να αφορούν, κατά προτεραιότητα, τους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς:

    • Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων
    • Εφοδιαστική Αλυσίδα
    • Ενέργεια
    • Περιβάλλον
    • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
    • Υγεία
    • Υλικά-Κατασκευές
    • Πολιτιστική-Δημιουργική Βιομηχανία

*Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα «Επιχειρούμε Δυναμικά» του Νέου Έσπα 2014-2020 οι δραστηριότητες οι σχετικές με την εστίαση, το λιανικό εμπόριο και τον τουρισμό.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες του Προγράμματος «Επιχειρούμε Δυναμικά» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορούν:

     • Κτιριακή αναβάθμιση υποδομών για την λειτουργία σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
     • Μηχανολογικός Εκσυγχρονισμός.
     • Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης Τεχνολογίας.
     • Προβολή -– Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους.
     • Πιστοποίηση διαχειριστικών Συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση.
     • Δικαιώματα Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή της για την ενίσχυση της αποτελεσματικότερης παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών.
     • Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη/Καθοδήγηση επιχειρήσεων που θα συμβάλει στην βελτίωση της οργάνωσης και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, στην υποστήριξη καινοτομικής και τεχνολογικής επιχειρηματικότητας και θα υποστηρίζει τον προσανατολισμό προς νέες αγορές.

*Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1/1/2014, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι δεν θα έχει ολοκληρωθεί το επιχειρηματικό σχέδιο, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ύψος επένδυσης

Το ύψους κάθε επενδυτικού σχεδίου στο Πρόγραμμα «Επιχειρούμε Δυναμικά» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα κυμαίνεται μεταξύ 20.000€-300.000€.

Ποσοστό ενίσχυσης

Το ποσοστό επιδότησης στο Πρόγραμμα «Επιχειρούμε Δυναμικά» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα ανέρχεται στο 50% της επένδυσης και θα παρέχεται αποκλειστικά με την μορφή της επιχορήγησης.

Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής της επιχορήγησης μέχρι και το 40% της συνολικής επένδυσης, η οποία θα παρέχεται έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Εναλλακτικά, η επιδότηση θα καταβάλλεται αναλογικά ανάλογα με την υλοποίηση της επένδυσης (2 ή 3 δόσεις - θα ανακοινωθεί με την προκήρυξη του προγράμματος).

Διάρκεια έργων

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων δεν θα ξεπερνά τους δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία λήψης της εγκριτικής απόφασης του επιχειρηματικού σχεδίου και την έναρξη της επιχείρησης στην Δ.Ο.Υ.

Διαδικασία αξιολόγησης

Η Προκήρυξη του Προγράμματος «Επιχειρούμε Δυναμικά» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020θα παραμείνει ανοιχτή μέχρις ότου η δημόσια δαπάνη των υποβληθεισών προτάσεων καλύψει το διαθέσιμο προϋπολογισμό του Προγράμματος, ανά κατηγορία Περιφερειών.

Οι προτάσεις εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας όπως αυτή καθορίζεται από το χρόνο ηλεκτρονικής υποβολής της επένδυσης.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος (€50 εκατ.) κατανέμεται ως εξής:

Περιφέρεια Προϋπολογισμός επιδότησης

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική
Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

€30.000.000
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά,
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη
€7.000.000
Αττική €9.500.000
Στερεά Ελλάδα €2.000.000
Νότιο Αιγαίο €1.500.000
ΣΥΝΟΛΟ €50.000.000

Υποβολή αιτήσεων

Οι επενδυτικές προτάσεις του προγράμματος «Επιχειρούμε Δυναμικά» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (θα ανακοινωθεί με την προκήρυξη του προγράμματος) σε ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα.

Τέστ επιλεξιμότητας

Κάντε τώρα το Τέστ Επιλεξιμότητας για το Πρόγραμμα «Επιχειρούμε Δυναμικά» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 για να δείτε αν μπορείτε να ενταχθείτε στις ευργετικές διατάξεις του.

Μέτρο 123Α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

 

Προκηρύχτηκε την 4/12/2013 το νέο Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Μεταποίησης & Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων με τίτλο "Μέτρο 123Α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων" και συνολικού προϋπολογισμού €100 εκατ.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Μεταποίησης & Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων με τίτλο "Μέτρο 123Α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων", εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 και ενισχύει τον εκσυγχρονισμό/επέκταση Μεταποιητικών επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα.

Σκοπός

Το πρόγραμμα Μέτρο 123Α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων αποσκοπεί στην ενίσχυση επενδύσεων οι οποίες σχετίζονται με την μεταποίηση / εμπορία προϊόντων του πρωτογενή τομέα (εξαιρουμένων των αλιευτικών προϊόντων).

Είδη ενισχύσεων

Τα είδη ενίσχυσης των επενδύσεων που εντάσσονται στο πρόγραμμα Μέτρο 123Α: Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων αφορούν αποκλειστικά στην Επιχορήγηση κεφαλαίου όπου ο φορέας επένδυσης λαμβάνει επιχορήγηση ως ποσοστό επί του κόστους υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Δικαιούχοι

Το πρόγραμμα Μέτρο 123Α: Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 προβλέπει κίνητρα επιχορήγησης σε υφιστάμενες & νέες επιχειρήσεις οι οποίες θα υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια ίδρυσης, εκσυγχρονισμού ή/και επέκτασης μονάδων μεταποίησης & εμπορίας προϊόντων του πρωτογενούς τομέα.

Όσον αφορά το είδος των δικαιούχων, αυτοί μπορεί να είναι:

   • Ατομικές επιχειρήσεις.
   • Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Δημοτικές Επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας).

* Αιτήσεις εταιριών υπό ίδρυση δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Τομείς Δραστηριότητας

Το πρόγραμμα Μέτρο 123Α: Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων περιλαμβάνει τους ακόλουθους Τομείς Δραστηριότητας:

   • Κρέας (επιχειρήσεις Σφαγειοτεχνικών Εγκαταστάσεων, επιχειρήσεις Τεμαχισμού & Τυποποίησης Κρέατος, Κρεατογορές, μονάδες Διαχείρισης Υποπροϊόντων Σφαγής).
   • Γάλα (Τυροκομεία, μονάδες Επεξεργασίας Γάλακτος, μονάδες Παραγωγής Γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος, μονάδες Επεξεργασίας Παραπροϊόντων Γάλακτος).
   • Αυγά – Πουλερικά (μονάδες Τυποποίησης και Συσκευασίας Αυγών, μονάδες Επεξεργασίας Αυγών, Πτηνοσφαγεία, μονάδες Τεμαχισμού – Τυποποίησης και Μεταποίησης Κρέατος Πουλερικών – Κουνελιών, μονάδες Σφαγής Κουνελιών-Ινδιάνων εντός Πτηνοσφαγείων).
   • Μέλι (μονάδες Τυποποίησης/Επεξεργασίας/Μεταποίησης Μελιού, μονάδες Παραγωγής Σακχαρωδών προϊόντων με βάση το Μέλι).
   • Σηροτροφία – Σαλιγκαροτροφία (μονάδες Αναπήνισης Κουκουλιών, μονάδες Μεταποίησης Σαλιγκαριών).
   • Δημητριακά (μονάδες Αποθηκευτικών Χώρων Δημητριακών, μονάδες Ξηραντηρίων Δημητριακών, μονάδες Αποθηκευτικών εγκαταστάσεων Ρυζιού, μονάδες Αποφλοίωσης/Επεξεργασίας/Τυποποίησης Ρυζιού, Silos σε κόμβους σύγχρονων Διακομιστικών κέντρων).
   • Ελαιούχα Προϊόντα (Ελαιοτριβεία, Τυποποιητήρια/Συσκευαστήρια Ελαιολάδου, Ραφιναρίες Ελαιολάδου, Σπορελαιουργεία και Βιομηχανίες Σπορελαιουργίας).
   • Οίνος (Οινοποιεία - υπό προϋποθέσεις)
   • Οπωροκηπευτικά (μονάδες Συσκευασίας/Τυποποίησης/Διαλογής/Συντήρησης/Ψύξης/Αποθήκευσης Νωπών Οπωροκηπευτικών, μονάδες Μεταποίησης Βιομηχανικής Τομάτας/Φρούτων/Λαχανικών/Ξηρών καρπών, Εγκατάσταση Βιολογικού Καθαρισμού και Αξιοποίησης Υπολειμμάτων του τομέα της Μεταποίησης Οπωροκηπευτικών, μονάδες Επεξεργασίας Επιτραπέζιων Ελαιών, μονάδες Μεταποίησης Γεωμήλων).
   • Άνθη (μονάδες δρεπτών ανθέων και γλαστρικών, νέες ανθαγορές/κέντρα διανομής από συλλογικούς φορείς ανθοπαραγωγών).
   • Ζωοτροφές (μονάδες Παραγωγής Τυποποιημένων μιγμάτων ζωοτροφών, μονάδες Αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών, μονάδες Παραγωγής Ζωοτροφών Οικιακών και Γουνοφόρων ζώων).
   • Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό (μονάδες επεξεργασίας & τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού).
   • Φαρμακευτικά & Αρωματικά Φυτά (μονάδες τυποποίησης & επεξεργασίας αρωματικών, φαρμακευτικών φυτών και κρόκου Κοζάνης).

Ενισχυόμενες δαπάνες

Το πρόγραμμα Μέτρο 123Α: Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 ενισχύει τις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

   • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
   • Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων.
   • Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.
   • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.
   • Αγορά καινούργιων οχημάτων – ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς το χώρο τυποποίησης – μεταποίησης, καθώς και την αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου και Ιονίου πελάγους.
   • Την αγορά οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων, στα πλαίσια της δράσης που αφορά σε ίδρυση επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδων αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής.
   • Γενικά έξοδα, μέχρι 5% του συνολικού προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων.
   • Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση).
   • Απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP κλπ).
   • Αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών (συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας κειμένων, software telescripteurs) και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.
   • Κατασκευή κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι 50.000€.
   • Τα έξοδα για την κατασκευή γεώτρησης προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της μονάδας.
   • Στο πλαίσιο των δράσεων που αφορούν σε ιδρύσεις σφαγείων ή/ και εκσυγχρονισμού – συμπλήρωσης υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής και δεδομένης της υποχρεωτικής ταξινόμησης των σφαγίων χοίρου με βάση κοινοτική κλίμακα ταξινόμησης, θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την εφαρμογή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις της Επιτροπής της 17/07/89 αριθ. 89/449/ΕΟΚ κα της 25ης /10/10 αριθμ 2010/642/ΕΕ.

Οι επενδύσεις και δαπάνες που δεν είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση αφορούν:

    • Αγορά οικοπέδου.
    • Αγορά ή απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων.
    • Προσωρινά έργα μη αμέσως συνδεόμενα με την εκτέλεση της πράξης (π.χ. προσωρινό υπόστεγο για τη φύλαξη υλικών κλπ).
    • Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του δικαιούχου.
    • Εξοπλισμό αναψυχής (τηλεοράσεις, video κλπ).
    • Αγορά οχημάτων (εκτός των ειδικών).
    • Λοιπός εξοπλισμός γραφείων (γραφομηχανές, αριθμομηχανές, φωτοτυπικά, έπιπλα κλπ).
    • Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους.
    • Μη φυσικές επενδύσεις συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών επιβαρύνσεων κάθε είδους σε βάρος των δικαιούχων.
    • Αποζημιώσεις σε τρίτους για απαλλοτριώσεις, εκκρεμότητες κλπ.
    • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).
    • Έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού.
    • Αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και εξοπλισμού.
    • Εργασίες πρασίνου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν κλπ.) καθώς και έργα διακόσμησης.
    • Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας.
    • Αμοιβές προσωπικού.
    • Γενικά έξοδα άνω του 10% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.
    • Δαπάνες που αφορούν την αύξηση της δυναμικότητας σε τομείς που υπάρχει περιορισμός στην παραγωγή από τις ΚΟΑ γεωργικών προϊόντων.
    • Δαπάνες που αφορούν την απλή αντικατάσταση.
    • Δαπάνες για τον καθαρισμό της αρχικής θέσης σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης και κόστος αποξήλωσης και μεταφοράς του παλαιού εξοπλισμού ή μέρους αυτού στη νέα θέση.
    • Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης για την υπαγωγή της επένδυσης. Με εξαίρεση τις αμοιβές των μηχανικών, αρχιτεκτόνων και οι δαπάνες άδειας κατασκευής και εκπόνησης της οικονομοτεχνικής μελέτης υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης ενίσχυσης.

Ύψος επένδυσης

Το ύψος επένδυσης που μπορεί να ενισχυθεί από το πρόγραμμα Μέτρο 123Α: Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 ανέρχεται κατ' ελάχιστο σε 100.000€ και κατά μέγιστο σε 10.000.000€.

Ποσοστά ενίσχυσης

Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επένδυσης προκύπτει σύμφωνα με την περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης. Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει μέχρι το 65%, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον εγκεκριμένο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της Χώρας.

Ιδία συμμετοχή

Για την ίδια συμμετοχή (25% επί του συνολικού ύψους της επένδυσης) δεν θα απαιτείται τεκμηρίωση με αντίστοιχη προσκόμιση αποδεικτικών εγγράφων, όπως ίσχυσε στο παρελθόν.

Προκαταβολή

Στα πλαίσια του προγράμματος Μέτρο 123Α: Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής μέχρι και όλου του ύψους της επιδότησης, έναντι εγγυητικής επιστολής από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των Επενδυτικών Σχεδίων στις ευργετικές διατάξεις του προγράμματος Μέτρο 123Α: Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 ξεκινoύν την 30/12/2013 μέχρι εξαντλήσεως των παρεχόμενων πιστώσεων.

Τέστ επιλεξιμότητας

Κάντε τώρα το Τέστ Επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Μέτρο 123Α: Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 για να δείτε αν η επιχείρηση σας μπορεί να ενταχθεί στις ευργετικές διατάξεις του.

Προγράμματα Επιδότησης

Website Translation

Greek English French German Italian Russian

Θεσσαλονίκη: Ιασωνίδου 36 & Αγίας Σοφίας, Τ.Κ. 55634, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Πέλλα: Όρμα Πέλλας - Αριδαία, Τ.Κ. 58400, Τηλ/Fax: +30 238 450 0879

Κύλιση στην Αρχή

Copyright © 2012-2014 www.deltaconsulting.gr. All rights reserved.