Δωρεάν έλεγχος Επιλεξιμότητας & Βαθμολογίας προγράμματος "Σχέδια Βελτίωσης Αγροτών"

 • Δικαιούχοι: Ενεργοί Αγρότες ηλικίας 18-61 ετών, οι οποίοι έχουν υποβάλλει Δήλωση ΟΣΔΕ το έτος 2017.
 • Επιχορήγηση έως 80% και έως 300.000€.
 • Υποβολή αιτήσεων: Έως 02/04/2018.
 • Κόστος Φακέλου: από 600€.

Δείτε περισσότερα...

 • Προγράμματα Επιδότησης (ΕΣΠΑ, Νέος Επενδυτικός Νόμος κλπ)

 • Στρατηγικός - Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

 • Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

 • Τηλ/Fax: 231 220 8820
 • Κιν: 6945 2222 63

Δράση: Εξωστρέφεια

Δράση: Εξωστρέφεια

Προκηρύχτηκε την 30/12/2011 η Δράση: Εξωστρέφεια του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.), η οποία αφορά στη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους για τη χρηματοδότηση επενδυτικών-επιχειρηματικών σχεδίων που έχουν σχέση με την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.

Η Δράση: Εξωστρέφεια συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.) και την Τράπεζα EFG Eurobank Εργασίας.

1. Σκοπός

Η Δράση: Εξωστρέφεια αποσκοπεί στην χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους για τη χρηματοδότηση επενδυτικών-επιχειρηματικών σχεδίων που έχουν σχέση με την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.

2. Χρηματοδότηση

Η Δράση: Εξωστρέφεια συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.) και την Τράπεζα EFG Eurobank Εργασίας. Το σύνολο των κεφαλαίων της Δράσης: Εξωστρέφεια ανέρχονται σε €210 εκατ., εκ των οποίων τα €70 εκατ. αφορούν τη συμμετοχή από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ και τα €140 εκατ. από την Τράπεζα EFG Eurobank Εργασίας.

3. Ενισχυόμενες επιχειρήσεις

Η Δράση: Εξωστρέφεια απευθύνεται σε Πολύ μικρές, Μικρές & Μεσαίες επιχειρήσεις (υφιστάμενες & υπό σύσταση), οι οποίες δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς:

   • Γενικού Ενδιαφέροντος.
   • Πολιτισμός.
   • Υπηρεσίες-Εμπόριο.
   • Βιομηχανία-Μεταποίηση.
   • Πληροφορική-Τηλεπικοινωνίες.
   • Έρευνα-Τεχνολογία-Καινοτομία.
4. Εξαιρέσεις

Η Δράση: Εξωστρέφεια δεν ενισχύει:

    • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
    • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της χαλυβουργίας, των συνθετικών ινών και των ναυπηγικών εργασιών όπως αυτές προσδιορίζονται στο πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία.
    • Επιχειρήσεις που ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.
    • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του άνθρακα κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002.
    • Ενισχύσεις για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων.
    • Ενισχύσεις που χορηγούνται σε προβληματικές επιχειρήσεις.
5. Ενισχυόμενες δαπάνες

Επιλέξιμες προς ενίσχυση στη Δράση: Εξωστρέφεια είναι οι ακόλουθες δαπάνες:

     • Αγορά & εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, ιδίως φιλικών στο περιβάλλον, που να έχουν μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και να ενσωματώνουν σύγχρονες τεχνολογίες αυτοματισμού και ελέγχου ποιότητας.
     • Συστήματα διαχείρισης, ιδίως αποθηκών, εμπορευμάτων, αποθεμάτων αυτοματισμού, ελέγχου, σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, εφαρµογή διαχείρισης πελατειακών σχέσεων CRM, εφαρµογές ηλεκτρονικού επιχειρείν (ebusiness), ηλεκτρονικού καταστήµατος-αγορών, ηλεκτρονικός εξοπλισµός, GPS, webcams, PDA’s, κλπ.
     • Δαπάνες διασφάλισης ποιότητας, πιστοποίησης προϊόντων, υιοθέτησης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.
     • Δαπάνες προβολής σε αγορές-στόχους.
     • Τεχνική & συμβουλευτική υποστήριξη, συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακά ιδρύματα, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μελέτες μείωσης της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.
     • Προστασία, απόκτηση και χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, μεταφορά τεχνογνωσίας, ανάπτυξη πρωτοτύπων.
     • Κατασκευή, Επέκταση, Εκσυγχρονισμός κτηριακών, ειδικών & βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, μέχρι 20% του ύψους του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Ειδικά στην υποκατηγορία εφοδιαστικής αλυσίδας , οι ανωτέρω δαπάνες μπορούν να ανέρχονται μέχρι 40% του ύψους του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
     • Δαπάνες αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων, συσκευασιών και υπηρεσιών, που σχετίζονται απολύτως με το επενδυτικό σχέδιο, τα νέα προϊόντα και/ή τις νέες αγορές και αποτελούν συνθήκη απαραίτητη της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και της λειτουργίας της επιχείρησης μέχρι 20% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
6. Είδος ενίσχυσης

Το είδος ενίσχυσης των επενδύσεων που θα εντάσσονται στη Δράση: Εξωστρέφεια θα αφορά την επιδότηση επιτοκίου για την χορήγηση χαμηλότοκων δανείων.

7. Συνοπτικοί όροι δανεισμού
      • Ύψος δανείου: από 50.000€ έως 500.000€.
      • Διάρκεια δανείου: από 5 έως 10 έτη με δυνατότητα έντοκης περιόδου χάριτος έως 2 έτη.
      • Ετήσιο επιτόκιο: σταθερό σε όλη τη διάρκεια του δανείου και ίσο με 4,23%.
      • Εισφορά του Ν.128/75: 0,60%.
      • Διαχειριστικό κόστος: 800€.
8. Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στο πλαίσιο της Δράσης: Εξωστρέφεια υποβάλλονται από 30/12/2011 και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού σε συμβεβλημένα καταστήματα της Τράπεζας EFG Eurobank Εργασίας.

Προγράμματα Επιδότησης

Website Translation

Greek English French German Italian Russian

Γίνετε Affiliate (Συνεργάτης)

Γίνετε Συνεργάτης (Affiliate) της Delta Consulting Σύμβουλοι Επενδύσεων & Ανάπτυξης, προωθήστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και κερδίστε αυτόματα σημαντικά ποσοστά προμήθειας που αγγίζουν έως και το 30%.

Δωρεάν Εγγραφή

Θεσσαλονίκη: Ιασωνίδου 36 & Αγίας Σοφίας, Τ.Κ. 55634, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Πέλλα: Όρμα Πέλλας - Αριδαία, Τ.Κ. 58400, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Κύλιση στην Αρχή

Copyright © 2012-2017 www.deltaconsulting.gr. All rights reserved.