Δωρεάν έλεγχος Επιλεξιμότητας & Βαθμολογίας προγράμματος "Σχέδια Βελτίωσης Αγροτών"

 • Δικαιούχοι: Ενεργοί Αγρότες ηλικίας 18-61 ετών, οι οποίοι έχουν υποβάλλει Δήλωση ΟΣΔΕ το έτος 2017.
 • Επιχορήγηση έως 80% και έως 300.000€.
 • Υποβολή αιτήσεων: Έως 02/04/2018.
 • Κόστος Φακέλου: από 600€.

Δείτε περισσότερα...

 • Προγράμματα Επιδότησης (ΕΣΠΑ, Νέος Επενδυτικός Νόμος κλπ)

 • Στρατηγικός - Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

 • Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

 • Τηλ/Fax: 231 220 8820
 • Κιν: 6945 2222 63

Ταμείο Επιχειρηματικότητας

Ταμείο Επιχειρηματικότητας

Το Ταμείο Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία Ταμείο Επιχειρηματικότητας συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 12017/1245/27-10-2010 (ΦΕΚ Β’ 1697/27-10-2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, ως χωριστή λογιστικά χρηματοδοτική μονάδα η οποία ανήκει στο Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.), δημιουργήθηκε προκειμένου να συνδράμει στην ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όλων των κλάδων και όλων των τύπων των Εταιρειών, είτε αυτές είναι υπό σύσταση, νεοιδρυόμενες, ή ακόμα και υφιστάμενες, σε κάθε περίπτωση, όμως, οικονομικά βιώσιμες.

1. Σκοπός

Σκοπός της σύστασης του Ταμείου Επιχειρηματικότητας είναι η συνεπένδυση και συγχρηματοδότηση σε νέα εργαλεία χρηματοοικονομικής τεχνικής, που θα στοχεύουν με εξειδικευμένα και κατάλληλα προϊόντα/προγράμματα, στη διευκόλυνση της πρόσβασης των ελληνικών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, ώστε να ενισχύσουν τη δημιουργία ή/και την ανάπτυξη βιώσιμων δραστηριοτήτων σε καινοτόμους, δυναμικούς & ελπιδοφόρους τομείς της οικονομίας.

Ειδικότερα, το Ταμείο Επιχειρηματικότητας συστάθηκε με σκοπό:

   • Να συνεισφέρει στην ίδρυση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων, στοχεύοντας κυρίως στις Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις.
   • Να λειτουργήσει ως καταλύτης στη ροή κεφαλαίων προς τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
   • Να βοηθήσει τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν επάξια τόσο τις Μεγάλες Επιχειρήσεις της χώρας όσο και τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές.
   • Να συμβάλει ώστε να γίνεται καλύτερη και σωστότερη χρήση των πόρων του ΕΣΠΑ από την πλευρά των επιχειρήσεων.
   • Να βοηθήσει στην επίτευξη ικανοποιητικής μόχλευσης των πόρων του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα και την παροχή χρηματοοικονομικών προϊόντων με τους ευνοϊκότερους όρους της αγοράς.

Βασικοί στόχοι του Ταμείου Επιχειρηματικότητας αποτελούν:

    • Η ενίσχυση της μακροχρόνιας αποταμίευσης.
    • Η υποστήριξη της αναπτυξιακής & διαρθρωτικής προσαρμογής της οικονομίας αλλά και των περιφερειακών οικονομιών.
    • Η τεχνολογική ανάπτυξη.
    • Η δημιουργία & διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης.
    • Η τόνωση της εγχώριας παραγωγής.
    • Η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων κ.α.
2. Χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας γίνεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ, με συνολική δαπάνη ύψους €460 εκατ.

3. Οφέλη

Τα οφέλη που απορρέουν προς τις επιχειρήσεις από τη λειτουργία του Ταμείου Επιχειρηματικότητας συνίστανται:

     • Στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
     • Στην υλοποίηση επενδύσεων.
     • Στην ίδρυση & ανάπτυξη των επιχειρήσεων και ιδίως των Μικρομεσαίων.
     • Στην εξωστρέφεια αυτών.
     • Στη δημιουργία νέων ανταγωνιστικών προϊόντων & υπηρεσιών.

Τα παραπάνω, θα υλοποιηθούν με τη βοήθεια κατάλληλων εργαλείων χρηματοοικονομικής τεχνικής, όπως:

      • Ανακυκλούμενα δάνεια.
      • Άλλες μορφές πιστοδοτήσεων & συμμετοχών (π.χ. εγγυήσεις και αντεγγυήσεις, μικροδάνεια, υβριδική χρηματοδότηση, σχήματα επιδότησης κόστους δανεισμού, επιχειρηματικά κεφάλαια (venture capital), κεφάλαια σποράς (seed capital) και αρχικά κεφάλαια (start-up capital).
4. Ενισχυόμενες δράσεις

Οι Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί (ΕΧΟ), οι οποίοι θα επιλεγούν στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, θα πρέπει να ενεργήσουν ως Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής με σκοπό την συνεπένδυση κεφαλαίων τους ανάλογα με τη Δράση που θα υλοποιήσουν, σε Ταμεία Δανειοδοτήσεων, που θα παρέχουν δάνεια με ευνοϊκούς όρους σε επιχειρήσεις.

Οι κατηγορίες Στοχευόμενων Δράσεων, στις οποίες εντάσσονται τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων περιλαμβάνουν:

5. Ενισχυόμενες επιχειρήσεις

Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας προβλέπει κίνητρα επιδότησης επιτοκίου σε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν όλα τα παρακάτω κριτήρια:

        • Είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα.
        • Είναι φορολογικά & ασφαλιστικά ενήμερες (κατά την εκταμίευση του δανείου).
        • Δεν έχουν δάνεια σε καθυστέρηση από παλαιότερα προγράμματα της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.
        • Διαθέτουν άδεια λειτουργίας ή άδεια εγκατάστασης (για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις) ή νόμιμη απαλλαγή από αυτή (κατά την εκταμίευση του δανείου).

Τα επιχειρηματικά σχέδια των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα (Ε.Π.ΑΝ. ΙΙ)" ή στον Νέο Επενδυτικό Νόμο (Ν. 3908/2011), ή έχουν διακριθεί σε διαγωνιστικές διαδικασίες αξιολόγησης / προώθησης της καινοτομίας, θεωρούνται εξ' αρχής επιλέξιμα.

Για τις λοιπές περιπτώσεις απαιτείται η εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου. Ειδικότερα, τα επενδυτικά δάνεια των Δράσεων που δεν έχουν υπαχθεί σε προγράμματα κρατικών ενισχύσεων του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα (Ε.Π.ΑΝ. ΙΙ)" και του Νέου Επενδυτικού Νόμου (Ν.3908/2011), θα αξιολογούνται από τις τράπεζες, λαμβάνοντας το περιεχόμενο του επιχειρηματικού σχεδίου του υποψήφιου δανειολήπτη.

Οι επιλεγμένες τράπεζες θα ελέγχουν ότι τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια καλύπτουν τα παραπάνω κριτήρια επιλεξιμότητας. Σε περίπτωση που έχουν καλυφθεί τα κριτήρια, οι τράπεζες με χρηματοπιστωτικά κριτήρια, που θα προσδιοριστούν στην Συμφωνία Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης, πραγματοποιούν την τελική αξιολόγηση των επιχειρήσεων και των επενδυτικών σχεδίων, με σκοπό την δανειοδότηση των οριστικά επιλεγμένων επενδυτικών σχεδίων ανά Δράση και Περιφέρεια.

6. Είδος ενίσχυσης

Το είδος ενίσχυσης των επενδύσεων που θα εντάσσονται στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας, θα αφορά την επιδότηση επιτοκίου – εγγυοδοσία για την χορήγηση χαμηλότοκων δανείων. Ειδικότερα, το προσφερόμενο επιτόκιο των κεφαλαίων των τραπεζών, μαζί με το προσφερόμενο επιτόκιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, θα δημιουργήσουν ένα τελικό επιτόκιο για την επιχείρηση που θα κυμαίνεται γύρω στο 4%.

7. Διάρκεια δανείων

Η διάρκεια των δανείων θα είναι μακροπρόθεσμη έως 10 χρόνια με περίοδο χάριτος που μπορεί να φτάνει έως 2 χρόνια με σκοπό την υποβοήθηση του επενδυτή κατά τα πρώτα χρόνια.

8. Διαδικασία αιτήσεων

Τα αιτήματα δανειοδότησης μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας θα γίνονται στις συμβεβλημένες τράπεζες. Κάθε τράπεζα θα είναι αρμόδια (σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας της) για την εξέταση των επενδυτικών σχεδίων και την έγκριση των δανείων, το χειρισμό των πληρωμών, την παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, μέσω δειγματοληπτικών ελέγχων και την υποβολή σχετικών εκθέσεων στο Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.) για την πορεία των δράσεων.

Προγράμματα Επιδότησης

Website Translation

Greek English French German Italian Russian

Γίνετε Affiliate (Συνεργάτης)

Γίνετε Συνεργάτης (Affiliate) της Delta Consulting Σύμβουλοι Επενδύσεων & Ανάπτυξης, προωθήστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και κερδίστε αυτόματα σημαντικά ποσοστά προμήθειας που αγγίζουν έως και το 30%.

Δωρεάν Εγγραφή

Θεσσαλονίκη: Ιασωνίδου 36 & Αγίας Σοφίας, Τ.Κ. 55634, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Πέλλα: Όρμα Πέλλας - Αριδαία, Τ.Κ. 58400, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Κύλιση στην Αρχή

Copyright © 2012-2017 www.deltaconsulting.gr. All rights reserved.