Δωρεάν έλεγχος Επιλεξιμότητας & Βαθμολογίας προγράμματος "Σχέδια Βελτίωσης Αγροτών"

 • Δικαιούχοι: Ενεργοί Αγρότες ηλικίας 18-61 ετών, οι οποίοι έχουν υποβάλλει Δήλωση ΟΣΔΕ το έτος 2017.
 • Επιχορήγηση έως 80% και έως 300.000€.
 • Υποβολή αιτήσεων: Έως 02/04/2018.
 • Κόστος Φακέλου: από 600€.

Δείτε περισσότερα...

 • Προγράμματα Επιδότησης (ΕΣΠΑ, Νέος Επενδυτικός Νόμος κλπ)

 • Στρατηγικός - Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

 • Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

 • Τηλ/Fax: 231 220 8820
 • Κιν: 6945 2222 63

Πρόγραμμα Εγγύησης για Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών

εγγυητική επιστολή

Ανακοινώθηκε από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) το Νέο Πρόγραμμα Εγγύησης για την Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών εκ μέρους των Τραπεζών υπέρ των Μεσαίων, Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΜμΕ).

1. 1. Σκοπός

Βασικοί στόχοι του νέου Προγράμματος του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), το οποίο εγγυάται την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών εκ μέρους των Τραπεζών, υπέρ των Μεσαίων, Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων αποτελούν:

   • Η ανάπτυξη και επέκταση της γενικής επιχειρηματικής δραστηριότητας υφιστάμενων & νέων Μεσαίων, Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, μέσω της υποστήριξης της πρόσβασης τους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα για την έκδοση εγγυητικών επιστολών όλων των κατηγοριών προς ιδιώτες από τις τράπεζες.
   • Η ενίσχυση των επιχειρήσεων, μέσω της χρήσης Εγγυητικών Επιστολών εκδόσεως Τραπεζών που απευθύνονται στους προμηθευτές τους, προκειμένου να εξασφαλίζουν μία μόνιμη ροή αγαθών και υπηρεσιών από αυτούς, χωρίς την χρήση κεφαλαίων.
   • Η στήριξη της οικονομίας χωρίς να απαιτείται η χρήση κεφαλαίων, απελευθερώνοντας με αυτόν τον τρόπο ρευστότητα για την προώθησή της σε λοιπούς χρηματοδοτικούς σκοπούς.
   • Η ενίσχυση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, μέσω της χρήσης εγγυητικών επιστολών εκδόσεως τραπεζών στις συναλλαγές, εργαλείο πίστης, αυξημένης βαρύτητας και ασφάλειας, των οποίων εγγυητικών επιστολών το κόστος έκδοσης είναι μικρότερο σε σχέση με τις συνήθεις μορφές δανεισμού.
2. 2. Κατηγορίες ενισχύσεων

Το Νέο Πρόγραμμα Εγγύησης για την Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών εκ μέρους των Τραπεζών υπέρ των Μεσαίων, Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΜμΕ), λειτουργεί συμπληρωματικά στο υφιστάμενο τραπεζικό προϊόν (έκδοση εγγυητικών επιστολών) υποκαθιστώντας ένα μέρος των απαιτούμενων εξασφαλίσεων με το μικρό σχετικά κόστος της παροχής της εγγύησης.

3. 3. Ενισχυόμενες επιχειρήσεις

Το Νέο Πρόγραμμα Εγγύησης για την Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών εκ μέρους των Τραπεζών υπέρ των Μεσαίων, Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΜμΕ) απευθύνεται σε επιχειρήσεις:

    • Που είναι νεοσύστατες (με ΑΦΜ), νέες και υφιστάμενες ΜμΕ οιασδήποτε νομικής μορφής.
    • Που έχουν έδρα στην Ελλάδα.
    • Που απασχολούν (ή θα απασχολήσουν, για τις νεοσύστατες στο πρώτο έτος λειτουργίας) λιγότερους από 250 εργαζόμενους και εμφανίζουν (ή προβλέπεται, για τις νεοσύστατες ΜμΕ, ότι θα εμφανίσουν στο πρώτο έτος λειτουργίας τους) ετήσιο κύκλο εργασιών έως €50 εκατ. ή το σύνολο του ετησίου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα €43 εκατ.
    • Που δεν έχουν λάβει (ή θα λάβουν) για διάστημα 3ετίας συνολικές επιχορηγήσεις (από προγράμματα ΕΣΠΑ) που ξεπερνούν αθροιστικά τις 200.000€.
    • Που είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερες σύμφωνα με αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που προσκομίζονται κατά την ενεργοποίησης της εγγύησης. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση ύπαρξης υποχρέωσης παρακράτησης ποσού στα αποδεικτικά ενημερότητας, η επιχείρηση δε θεωρείται επιλέξιμη. Όμως εάν το ποσό της παρακράτησης εξυπηρετηθεί από άλλη πηγή, τότε δύναται η επιχείρηση να ενταχθεί στο πρόγραμμα παροχής εγγύησης για την έκδοση εγγυητικών επιστολών.
4. 4. Εξαιρέσεις

Στο Νέο Πρόγραμμα Εγγύησης για την Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών εκ μέρους των Τραπεζών υπέρ των Μεσαίων, Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΜμΕ) δεν εντάσσονται:

     • Όσες επιχειρήσεις δεν είναι ανεξάρτητες σύμφωνα με τον Ορισμό της Ε.Κ. 361/2003.
     • Σε όσες επιχειρήσεις έχουν επιβληθεί κατά τον χρόνο υποβολής και εξέτασης της αίτησής τους κυρώσεις για παράβαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας.
     • Όσες χαρακτηρίζονται προβληματικές κατά την έννοια των κατευθυντήριων γραμμών για τις προβληματικές επιχειρήσεις ΕΕ C244/1-10-2004.
     • Επιχειρήσεις που έχουν λάβει δάνειο ή εγγύηση σε δάνειο από Ταμεία Δανειοδοτήσεων ή Ταμεία Εγγυήσεων που διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ ΑΕ και εμφανίζουν κατά την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης από την ΕΤΕΑΝ ληξιπρόθεσμες οφειλές. Επιχειρήσεις που έχουν λάβει εγγυημένο από την ΕΤΕΑΝ δάνειο και εμφανίζουν κατά την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης από την ΕΤΕΑΝ ληξιπρόθεσμες οφειλές στην αποπληρωμή του δανείου αυτού.
     • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
     • Επιχειρήσεις που ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.
     • Επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων.
     • Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου βαθμού, οι Δημοτικές και Δημόσιες Επιχειρήσεις, οι Δημόσιοι Οργανισμοί.
     • Οι ΜμΕ του Χρηματοπιστωτικού και Χρηματοοικονομικού Τομέα (Τράπεζες, Εταιρείες Venture Capital, ΕΚΕΣ, Εταιρείες Leasing, Eταιρείες Factoring, Ασφαλιστικές Εταιρείες, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ, ΕΛΔΕ κλπ).
     • Τα Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων ή Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωματεία, σύλλογοι, όμιλοι κλπ).
     • Πολιτικά κόμματα (αμέσως ή εμμέσως), μέσα μαζικής επικοινωνίας (έντυπα, ηλεκτρονικά κλπ).
     • Επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο.
5. 5. Επιλέξιμες ενέργειες

Επιλέξιμες είναι όλων των κατηγοριών οι Εγγυητικές Επιστολές (π.χ. συμμετοχής σε διαγωνισμούς, καλής εκτέλεσης σύμβασης, προκαταβολής, παρακρατήσεων, καλής πληρωμής κλπ), καθώς και οι Εγγυητικές Επιστολές λήψης προκαταβολών έναντι κρατικών ενισχύσεων, υπέρ των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί σε ανάλογα Προγράμματα και απευθύνονται στους κρατικούς φορείς διαχείρισης και υλοποίησης των Προγραμμάτων Ενίσχυσης.

*Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ δεν εγγυάται την έκδοση εγγυητικής επιστολής, η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως εξασφάλιση για την χορήγηση δανείου (ή άλλης μορφής χρηματοδοτικού εργαλείου).

6. 6.΄Υψος εγγυημένου χαρτοφυλακίου
      • Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ εγγυάται χαρτοφυλάκιο εγγυητικών επιστολών συγκεκριμένου ύψους, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 10.000€ και ανώτερο των 150.000€ ανά ΜμΕ.
      • Το ανώτατο ποσό των 150.000€ μπορεί να εξαντληθεί με την υποβολή και έγκριση μιας (1) αίτησης για εγγυημένο χαρτοφυλάκιο εγγυητικών επιστολών 150.000€ ή έως τριών (3) αιτήσεων εγγυημένων χαρτοφυλακίων εγγυητικών επιστολών ίδιου συνολικού ύψους, καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και εφόσον ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του Προγράμματος δεν έχει εξαντληθεί. Η κάθε επιχείρηση μπορεί να συνεργάζεται μόνο με μια Τράπεζα επιλογής της για το Πρόγραμμα αυτό.
      • Η εγγύηση ενεργοποιείται (άρχεται) από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης εγγυητικής επιστολής και την ταυτόχρονη είσπραξη της προμήθειας εγγύησης σε λογαριασμό της ΕΤΕΑΝ ΑΕ που τηρείται στην κάθε Συνεργαζόμενη Τράπεζα.
      • Η ενεργοποίηση της εγγύησης, πρέπει να γίνει εντός μηνός από την ημερομηνία έγκρισης της εγγύησης του χαρτοφυλακίου εγγυητικών επιστολών από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ.
7. 7. Διάρκεια εγγύησης

Η διάρκεια της εγγύησης του χαρτοφυλακίου εγγυητικών επιστολών είναι 720 ημέρες, αρχής γενομένης από την ενεργοποίηση της εγγύησης, η οποία συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης εγγυητικής επιστολής και την είσπραξη της προμήθειας εγγύησης σε λογαριασμό της ΕΤΕΑΝ ΑΕ που τηρείται στην κάθε Συνεργαζόμενη Τράπεζα. Η διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος ορίζεται μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού του και όχι αργότερα από την 31/12/2013.

8. 8. Ποσοστό κάλυψης εγγύησης

Το ποσοστό της προσφερόμενης από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ εγγύησης ανέρχεται σε 50%.

9. 9. Ετήσια προμήθεια εγγύησης
       • Η προμήθεια της ΕΤΕΑΝ ΑΕ προκαταβάλλεται κατά την ενεργοποίηση της εγγύησης και ανέρχεται σε 0,5% ετησίως επί του ύψους του χαρτοφυλακίου εγγυητικών επιστολών.
       • Η προμήθεια κατατίθεται, με ευθύνη της Τράπεζας, ταυτόχρονα με την έκδοση της πρώτης εγγυητικής επιστολής του εγγυημένου χαρτοφυλακίου, στο τραπεζικό λογαριασμό της ΕΤΕΑΝ ΑΕ που τηρείται σε κάθε συνεργαζόμενη Τράπεζα για το σκοπό αυτό.
10. 10. Εξασφαλίσεις εγγυητικών επιστολών
        • Η ΜμΕ παρέχει και η Τράπεζα δύναται να λαμβάνει πλέον της εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και πρόσθετες εξασφαλίσεις (ενοχικές ή/και εμπράγματες) για την κάλυψη χαρτοφυλακίου εγγυητικών επιστολών.
        • Οι εξασφαλίσεις αυτές δεν μπορούν να ξεπερνούν το 60% του αρχικού ύψους του χαρτοφυλακίου των εγγυητικών επιστολών.

*Εξαίρεση: η προσωπική εγγύηση τρίτου προσώπου μπορεί να ανέρχεται στο ύψος του χαρτοφυλακίου (εγγυημένου και μη εγγυημένου)
*Δεν προσημειώνεται η μόνιμη και μοναδική κατοικία του φορέα της επιχείρησης.

11. 11. Συνεργαζόμενες Τράπεζες
        • Εθνική Τράπεζα.
        • Εμπορική Τράπεζα.
        • Eurobank.
        • Τράπεζα Αττικής.
        • Ελληνική Τράπεζα.
        • Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα.
        • Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου.
        • Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας.
        • Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας.

Προγράμματα Επιδότησης

Website Translation

Greek English French German Italian Russian

Γίνετε Affiliate (Συνεργάτης)

Γίνετε Συνεργάτης (Affiliate) της Delta Consulting Σύμβουλοι Επενδύσεων & Ανάπτυξης, προωθήστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και κερδίστε αυτόματα σημαντικά ποσοστά προμήθειας που αγγίζουν έως και το 30%.

Δωρεάν Εγγραφή

Θεσσαλονίκη: Ιασωνίδου 36 & Αγίας Σοφίας, Τ.Κ. 55634, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Πέλλα: Όρμα Πέλλας - Αριδαία, Τ.Κ. 58400, Τηλ/Fax: +30 231 220 8820

Κύλιση στην Αρχή

Copyright © 2012-2017 www.deltaconsulting.gr. All rights reserved.